Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

610596-N-2017

Pytania i odpowedzi z dnia 10.11.2017 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.11.2017 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – 23.11.201 r.

Ogłoszenie nr 610596-N-2017 z dnia 2017-11-03

Zespół Żłobków Miejskich: Dostawa żywności do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na 2018 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –
Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Żłobków Miejskich, krajowy numer identyfikacyjny 36329548000000,
ul. Śląska54, 70-430 Szczecin, woj. brak, państwo Polska, tel. 91 434 16 16,
e-mail zlobki@szczecin.neo.pl, faks 91 434 16 16
Adres strony internetowej (URL): www.zlobkiszczecin.plAdres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zlobkiszczecin.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.zlobkiszczecin.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Zamawiający wymaga aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:

Zespół Żłobków Miejskich ul. Śląska 54 LU1-LU2, 70-430 Szczecin, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na 2018 rok

Numer referencyjny:
ZŻM/5/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa żywności do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na 2018 rok w następujących częściach: 1) CZĘŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 2) CZĘŚĆ II NABIAŁ 3)CZĘŚĆ III WARZYWA I OWOCE
II.5) Główny kod CPV:
15300000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
15400000-2
03210000-6
15500000-3
15310000-4
03220000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7)
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:
lub dniach:
lub

data rozpoczęcia:

lub zakończenia:
2018-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe
nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
nie dotyczy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom tj.: opis produktów równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, w przypadku o którym w Rozdziale XIV pkt 10 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument.


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)Kalkulacja cenowa produktów według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1a, 1b 1c – w zależności od tego na którą część wykonawca składa swoją ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedną wspólną właściwą kalkulację cenową. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 5)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria Znaczenie
cena 95,00
wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3,00
termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie na warunkach i w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ustawy. 3.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy opisany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia produkt z przyczyn niezależnych do Wykonawcy nie będzie dostępny na rynku (zakończenie produkcji i brak produktu o tych parametrach na rynku). Zmiana ta nie będzie powodować zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-14, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą:

do:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. Grupa kapitałowa: 1.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. II. Wykonawcy zagraniczni: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.


ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: ARTUKUŁY SPOŻYWCZE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE- zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 95,00
wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3,00
termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: NABIAŁ

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II NABIAŁ – zgodnie z załącznikiem nr 1 b do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 95,00
wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3,00
termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: WARZYWA I OWOCE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ III WARZYWA I OWOCE – zgodnie z załącznikiem nr 1 c do siwz. Uwaga: Truskawki, o których mowa w załączniku 1c, poz. 41, będą zamawiane tylko w sezonie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15310000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 95,00
wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3,00
termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

siwz

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

________Załącznik nr 1a – kalkulacja cenowa produktów dla części I

________Załącznik nr 1b – kalkulacja cenowa produktów dla części II

________Załącznik nr 1c – kalkulacja cenowa produktów dla części III

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Pytania i odpowiedzi
Szczecin 10-11-2017 r.

 

Pytanie nr 1:

Czy w pozycji nr 9 dopuszczają Państwo na złożenie oferty na nektary specjalne dla niemowląt i małych dzieci produkt bezglutenowy od 4 miesiąca życia w gramaturze 300 ml gdzie zawartość owoców wynosi w przedziale 50-60%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty na nektary.

Pytanie nr 2:

Czy w pozycji nr 41 dopuszczają Państwo na złożenie oferty na kleik kukurydziano-ryżowy po 4 m-cu produkt bezglutenowy w gramaturze 150g, jeśli tak to czy przeliczyć ilość zgodnie z gramaturą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na kleik kukurydziano-ryżowy. Należy przeliczyć ilość zgodnie z gramaturą.

 

Informacja z otwarcia ofert
Szczecin 14-11-2017 r.

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 14 listopada 2017 r.
  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
   część I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 186 300,00 zł
   część II NABIAŁ 152 400,00 zł
   część III WARZYWA I OWOCE 210 000,00 zł
 1. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji:
  część I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
  Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy cena oferty brutto Termin Gwarancja jakości
  3 Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego
  Dariusz Łobacz
  Ul. Świerszczowa 2
  71-115 Szczecin
  158 627,62 w terminie określonym w siwz gwarancji jakości zgodnie z terminem przydatności do spożycia określonym przez producenta
  6 FHU„CHEM-AJ” S.C.
  Janusz Świerczek,
  Andrzej Trukawka
  ul. Starkiewicza 1A
  70-112 Szczecin
  147 827,45 w terminie określonym w siwz gwarancji jakości zgodnie z terminem przydatności do spożycia określonym przez producenta
  część II NABIAŁ
  Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy cena oferty brutto Termin Gwarancja jakości
  2 „AKA” Sp. z o.o.
  ul. Szczecińska 8-10
  75-120 Koszalin
  142 544,60 w terminie określonym w siwz gwarancji jakości zgodnie z terminem przydatności do spożycia określonym przez producenta
  3 Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego
  Dariusz Łobacz
  Ul. Świerszczowa 2
  71-115 Szczecin
  150 744,75 w terminie określonym w siwz gwarancji jakości zgodnie z terminem przydatności do spożycia określonym przez producenta
  4 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
  ul. Ludowa 122
  18-200 Wysokie Mazowiecki
  141 526,76 w terminie określonym w siwz gwarancji jakości zgodnie z terminem przydatności do spożycia określonym przez producenta
  część III WARZYWA I OWOCE
  Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy cena oferty brutto Termin Gwarancja jakości
  1 Warzywa – Owoce
  Adam Chomicz
  ul. Inspektowa 24
  71-220 Szczecin
  248 369,50 w terminie określonym w siwz gwarancji jakości zgodnie z terminem przydatności do spożycia określonym przez producenta
  5 „ZBOREK”
  Z. Kusiak, H. Kusiak Sp.J
  Przecław 150
  72-005 Przecław
  199 556,00 w terminie określonym w siwz gwarancji jakości zgodnie z terminem przydatności do spożycia określonym przez producenta
 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy , Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

–> W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

 


 

 


 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Gmina Miasto Szczecin
Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie
ul. Śląska 54 LU1-LU2, 70-430 Szczecin
zlobki@szczecin.neo.pl

 

Znak sprawy: ZŻM/5/2017 Szczecin, dnia 23.11.2017 r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa żywności do Zespołu Żłobków Miejskich na 2018 rok”

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsze oferty:

Część I
Ofertę nr 6
„CHEM-AJ” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka,
ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin

Część II
Ofertę nr 4
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Część III
Ofertę nr 5
„ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Spółka Jawna, Przecław 150, 72-005 Przecław

Uzasadnienie wyboru oferty: ww. oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Część I
Oferta nr 3
CENTRUM ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO Dariusz Łobacz, ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin
Przyznane punkty:
Cena 88,35 pkt
Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3 pkt
Termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2 pkt
Łączna punktacja: 93,35 pkt

Oferta nr 6
„CHEM-AJ” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka, ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin
Przyznane punkty:
Cena 95 pkt
Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3 pkt
Termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt

Część II
Oferta nr 2
„AKA” Sp. z o.o., ul. Szczecińska 8-10, 75-120 Koszalin
Przyznane punkty:
Cena 94,05 pkt
Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3 pkt
Termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2 pkt
Łączna punktacja: 99,05 pkt

Oferta nr 3
CENTRUM ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO Dariusz Łobacz, ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin
Przyznane punkty:
Cena 89,30 pkt
Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3 pkt
Termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2 pkt
Łączna punktacja: 94,30 pkt

Oferta nr 4
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Przyznane punkty:
Cena 95 pkt
Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3 pkt
Termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt

Część III
Oferta nr 1
Warzywa –Owoce Adam Chomicz, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin
Przyznane punkty:
Cena 76 pkt
Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3 pkt
Termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2 pkt
Łączna punktacja: 81 pkt

Oferta nr 5
„ZBOREK” Z. Kusiak, H. Kusiak Spółka Jawna, Przecław 150, 72-005 Przecław
Przyznane punkty:
Cena 95 pkt
Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 3 pkt
Termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt