Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Kategoria: Bez kategorii

Informacja o wznowieniu pracy żłobków

Drodzy Rodzice

W dniu 25 maja 2020 roku wznawiamy pracę kolejnych Żłobków Miejskich:

 • Żłobek nr 1

„Muszelka”

ul. Żaglowa 16

zzm@zlobek1.szczecin.pl

 • Żłobek nr 3

„Uszatek”

ul. Włościańska 3

zzm@zlobek3.szczecin.pl

 • Żłobek nr 6

„Muchomorek”

ul. Mazowiecka 11/12

zzm@zlobek6.szczecin.pl

 • Żłobek nr 7

„Jarzębinka”

ul. Podhalańska 1-3

zzm@zlobek7.szczecin.pl

 • Żłobek nr 9

Filia „Tęczowa Sowa”

ul. Łączna 22

oddział@zlobek9.szczecin.pl

 

W związku z nadal ograniczoną liczbą miejsc proszę, aby chęć powrotu do placówek zgłaszali rodzice niezbędnie tego potrzebujący.

Żłobki będą czynne w godzinach 7-17. Rodziców dzieci uczęszczających do w/w żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas obowiązywania zmienionych warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii, proszę o wypełnienie poniższego wniosku i wysłanie go drogą elektroniczną na adres żłobka, do którego dziecko jest zapisane. Link do wniosku: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-%C5%BC%C5%82obka-w-stanie-epidemii-1.pdf

Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 21 maja 2020 roku do godziny 15. Złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Pobyt dziecka w żłobku a także potwierdzenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego chęci uczestnictwa jest jednoznaczne z obowiązkiem ponoszenia opłat za żłobek.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Wznowienie pracy kolejnych żłobków z dniem 18 maja 2020 roku.

 

Z  dniem 18 maja 2020 roku  planujemy  wznowić pracę kolejnych dwóch Żłobków Miejskich na terenie Szczecina:

Żłobek nr 5   „Biedronka”

ul. Kazimierza Królewicza 61

Żłobek nr 9  „Przy strumyku”

ul. Brytyjska 19

W związku z ograniczoną liczbą miejsc proszę, aby chęć powrotu do placówek zgłaszali jedynie rodzice niezbędnie tego potrzebujący.

Żłobki będą czynne w godzinach 7-17. Rodziców dzieci uczęszczających do w/w żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas obowiązywania zmienionych warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii, proszę o wypełnienie poniższego wniosku i wysłanie go drogą elektroniczną na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

link do wniosku: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-%C5%BC%C5%82obka-w-stanie-epidemii-1.pdf

Wnioski należy złożyć do dnia 14 maja 2020 roku. Złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Pobyt dziecka w żłobku a także potwierdzenie przez rodzica bądź opiekuna prawnego chęci uczestnictwa jest jednoznaczne z obowiązkiem ponoszenia opłat za żłobek.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

KOMUNIKAT z dnia 13.05.2020R. DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z CZĘŚCIOWYM WZNOWIENIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 18.05.2020R.

 

KOMUNIKAT z dnia 13.05.2020R. DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020
W ZWIĄZKU Z CZĘŚCIOWYM  WZNOWIENIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 18.05.2020R.

Poniższy komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)

2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)

3/ Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7)

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w związku z decyzją władz państwowych o możliwości otwarcia  placówek opieki nad dziećmi do lat 3 informuje, że:

1/ grupy dzieci w ramach ww. projektów RPO WZ zostaną objęte opieką od dnia 18.05.2020 roku
w wymaganym reżimie sanitarnym;

2/ postawione przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) wymogi pozwalają na przyjęcie do żłobków ograniczoną liczbę dzieci;

3/ uczestnik zainteresowany wznowieniem opieki w aktualnych warunkach jest zobowiązany do wypełnienia, podpisania i przesłania wniosku o przyjęcie do żłobka – w stanie epidemii na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl z zaznaczeniem w tytule maila „GRUPA RPO żłobek nr ….”

Link do wniosku: wniosek o przyjęcie do żłobka w stanie epidemii

3/ w razie większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc w wymaganym reżimie sanitarnym,
w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci osób pracujących w specyficznych dla walki
z koronawirusem branżach (służba zdrowia, policja, straż, wojsko, służby sanitarne, pracownicy sfery społecznej, służby miejskie itp.), w drugiej kolejności osoby aktualnie pracujące.  Możliwość wznowienia opieki nad dziećmi osób niepracujących będzie możliwa w miarę wolnych miejsc;

4/ bezpośrednio po opublikowaniu niniejszego komunikatu, dyrektorzy poszczególnych żłobków będą się kontaktować z uczestnikami projektów telefonicznie na podany podczas rekrutacji nr telefonu.
W razie braku takiego kontaktu prosimy o kontakt ze strony rodzica na podany niżej nr telefonu właściwego żłobka;

5/ zgodnie z wytycznymi GIS w żłobku prowadzona będzie wyłącznie opieka bez zajęć dodatkowych wynikających z projektów RPO;

6/ w razie wznowienia opieki będą wymagane opłaty w ramach tzw. wkładu własnego (dotyczy projektów nr 1 i nr 3). Wysokość opłat i termin ich wnoszenia zostanie przekazany w pierwszym dniu opieki. W razie konieczności zawierane będą stosowne aneksy do zawartych umów;

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl lub telefonicznie:

Żłobek nr 2: 504 433 091

Żłobek nr 3: 500 871 957

Żłobek nr 4: 506 924 075

Żłobek nr 5: 513 041 543

Żłobek nr 6: 515 806 802

Żłobek nr 7: 787 291967

Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazane: GRUPA RPO W ŻŁOBKU NR…., IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

O wszelkich zmianach w realizacji projektów będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie. Prosimy o śledzenie informacji na bieżąco.

 

Komunikat dotyczący uczestników projektu RPO w żłobku nr 2 przy ulicy Kostki Napierskiego 6c w sprawie zapewnienia miejsc dzieciom w żłobku.

 

18 maja 2020 roku opieką w żłobku nr 2 przy ulicy Kostki Napierskiego 6c zostaną objęte dzieci z grup RPO. Z uwagi na trwający stan pandemii przyjęcia dzieci będą w ograniczonym zakresie. Liczba dzieci w grupie zostanie ograniczona do 12. Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

wniosek o przyjęcie do żłobka – w stanie epidemii

 

Informacja o wznowieniu pracy dwóch żłobków w ograniczonym zakresie.

 

Drodzy Rodzice,

 

otwarcie Żłobków wymaga odpowiedniego przygotowania i wdrożenia środków ostrożności, tak  by w maksymalnym stopniu zadbać o bezpieczeństwo dzieci.  Z uwagi na trwający stan epidemii zmianie ulega organizacja pracy Żłobków, ograniczona zostaje liczba dzieci w grupach (do 12 dzieci) .

Z  dniem 12 maja 2020 roku  planujemy  wznowić pracę dwóch Żłobków Miejskich na terenie Szczecina –  Żłobka nr 2 przy ulicy Kostki Napierskiego 6c oraz w Żłobka nr  8  przy ulicy Niedziałkowskiego 49,  które będą  czynne w godzinach 7 – 17.

Rodziców dzieci uczęszczających do w/w żłobków,  zainteresowanych przyjęciem dziecka na czas obowiązywania zmienionych warunków działania placówki w związku ze stanem epidemii, proszę o wypełnienie poniższego wniosku:

2wniosek o przyjęcie do żłobka – w stanie epidemii

i wysłanie go drogą elektroniczną na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

O przyjęciu dziecka do  Żłobka decyduje Komisja Naborowa powołana przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich. O podjętej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, Rodzice zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Wznowienie działalności kolejnych Żłobków będzie odbywać się stopniowo, po spełnieniu wymagań wskazanych w wytycznych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W każdą kolejną środę poinformujemy Państwa, które  Żłobki będą otwierane od nadchodzącego tygodnia.

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

 

Informacja o rekrutacji dzieci do żłobków.

 

Drodzy Rodzice,

W związku z nadal trwającym stanem pandemii COVID-19 oraz w trosce o nasze bezpieczeństwo wprowadzam procedury składania dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka do żłobka.

Dokumenty potwierdzające chęć skorzystania z miejsca w żłobku przyjmowane będą w dniach 4-15 maja 2020 roku drogą mailową.

 1. Niżej wymienione dokumenty należy w postaci scanu bądź zdjęcia przesłać drogą elektroniczną do żłobka. Oryginały dokumentów należy dostarczyć w dniu podpisywania umowy oświadczenie usług opiekuńczych.
  1. oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin, do pobrania http://zespolzlobkow.szczecin.pl/dokumenty/,
  2. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu / aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów / zaświadczenie  wydane przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  3. Pisemne  oświadczenie  o odbyciu  przez  dziecko  ubiegające się o miejsce  w żłobku, obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu, do pobrania http://zespolzlobkow.szczecin.pl/dokumenty/,
  4. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium określonego w ust. 2 a) jest  oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci; jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 2. W razie konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, do placówki przychodzi tylko jedna osoba, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w dniu pełnienia dyżuru w żłobku, numery kontaktowe podane są na stronie Zespołu Żłobków Miejskich http://zespolzlobkow.szczecin.pl/zlobki/,
 3. Należy przestrzegać 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

KOMUNIKAT z dnia 27.04.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII WYWOŁANEJ KORONAWIRUSEM COVID 19.

KOMUNIKAT z dnia 27.04.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII WYWOŁANEJ KORONAWIRUSEM COVID 19.

Poniższy komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)

2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)

3/ Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7)

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w związku z trwającym stanem epidemii i decyzją władz państwowych o zamknięciu placówek opieki nad dziećmi do lat 3 informuje, że:

1/ w związku z decyzją władz państwowych o przedłużeniu zamknięcia żłobków do dnia 24 maja 2020 r. – zawieszone zostają opłaty z tytułu wkładu własnego za miesiąc maj 2020. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w sprawie zasad ponownego uruchomienia żłobków;

2/ jeżeli w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii ( i w związku z tym stanem) do dnia ponownego uruchomienia żłobków:

– uczestnik utraci pracę;

– uczestnik nie podejmie pracy w okresie wymaganym umową udziału w projekcie;

– uczestnik skorzysta z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego,

– wystąpią inne okoliczności wpływające na zawartą umowę udziału w projekcie,

TO W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA TEJ SYTUACJI DO REALIZATORA (Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie) NIE TRACĄ PAŃSTWO STATUSU UCZESTNIKA PROJEKTU, A MIEJSCE W ŻŁOBKU JEST ZACHOWANE DLA DZIECKA.

Z uwagi na wymogi realizacji projektów każdy przypadek będzie rozpatrzony indywidualnie, a następnie będą zawierane stosowne aneksy wprowadzające zmiany w dotychczasowych umowach. Aneksy będą zawierane z chwilą ponownego uruchomienia żłobków. Podstawą do ich zawierania będą oświadczenia, zaświadczenia od pracodawcy itp. wskazujące na przyczynę zmiany umowy udziału w projekcie;

3/ w związku z powyższym, w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji prosimy o informacje mailowe na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

4/ Wszelkie zmiany dotyczące statusu uczestników ( w tym podjecie zatrudnienia/utrata zatrudnienia) – prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl ;

5/ Na czas zamknięcia żłobków zostaje wstrzymany obowiązek comiesięcznego dostarczania zaświadczeń o zatrudnieniu;

Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazanie IMIENIA I NAZWISKA, IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA oraz numeru żłobka.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

O wszelkich zmianach w realizacji projektów będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Drodzy Rodzice

informuję, że w ukazało się Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z którego wynika, że w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów (Dz. U. z 2020 poz. 652).

Z życzeniami zdrowia i odporności, z nadzieją że zobaczymy się wkrótce

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Komunikat o dalszym, czasowym zamknięciu placówek.

 

Drodzy Rodzice

 

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się pandemii od dnia 14 kwietnia 2020 roku żłobki nadal pozostają czasowo zamknięte. Na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazał się już projekt  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z którego wynika, że
w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Projekt ten nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw. Poinformuję Państwa na stronie Zespołu  Żłobków Miejskich o jego publikacji. Wszelkie informacje będą również dostępne u dyrektorów poszczególnych żłobków, kontakt z nimi pozostaje bez zmian.

 

Informacje w tym zakresie  można monitorować na stronach:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2020

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11808

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

 

Życzenia Wielkanocne