Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Kategoria: Bez kategorii

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Śląska 54 LU1-LU2, ogłasza nabór ciągły na stanowisko pielęgniarka/położna

Szczegóły

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Szczegóły

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 20.12.2018r. ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Zastępcy Dyrektora w Żłobku nr 8, przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie.

Szczegóły

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 30 listopada 2018 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Referent

 

Szczegóły…

Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych

Szczegóły…

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada w naszych Żłobkach

Nasze dzieci tak świętowały 100 rocznicę odzyskania niepodległości oraz Święto Niepodległości 11 Listopada.

Projekt RPO

Przypominamy!!!

W ramach unijnego projektu RPO ruszył dodatkowy nabór do żłobków. Szczegóły…

Nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 L.U 1 – LU 2. , ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

Wymagania wobec kandydata:

1.    Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

1.    posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

2.    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.    jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

4.    jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

5.    wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

6.    daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

7.    cieszy się nieposzlakowaną opinią

II. Wymagania dodatkowe:

1.    wysoka kultura osobista,

2.    umiejętność pracy w zespole,

3.    sumienność i zaangażowanie,

4.    odporność na stres,

5.    cierpliwość,

6.    komunikatywność,

7.    mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:

1.    Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.

2.    Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.

3.    Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.

4.    Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.

5.    Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.

6.    Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

7.    Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.

8.    Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.

9.    Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

10.                       Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.

11.                       Współudział w planowaniu jadłospisu.

12.                       Udział w kontrolach Sanepidu.

13.                       Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.

14.                       Prowadzenie apteczki.

15.                       Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.

16.                       Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.

17.                       Prowadzenie dokumentacji HACCP.

18.                       Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Zespole Żłobków Miejskich.

19.                       Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

Warunki pracy: umowa o pracę, cały etat, od poniedziałku do piątku

Wymagane dokumenty:

1.    CV,

2.    list motywacyjny,

3.    kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

4.    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),

6.    kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie

7.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

8.    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

9.    aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 5 października 2018  w sekretariacie w Zespołu Żłobków Miejskich, ul.Ślaska 54 L.U.1-L.U.2, 70-430 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nabór na stanowisko: terapeuta zajęciowy

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko: terapeuta zajęciowy.

Szczegóły: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/nabor_spec_terap/

Komunikat o rekrutacji 20.08.2018

 

Szczecin, 20.08.2018 r.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCZY WZNOWIENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU pn.: Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE wznawia rekrutację do projektu. Osoby składające formularze rekrutacyjne, po ich zweryfikowaniu,  będą umieszczane na listach rezerwowych.  Lista uruchamiana będzie na bieżąco w miarę wolnych miejsc. Zwolnienie większej liczby miejsc nastąpi od lipca 2019 roku.

Poniżej podstawowe informacje o projekcie. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego kandydat powinien zapoznać się z Regulaminem i wzorami umowy i oświadczeń, które zostały umieszczone na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

Nowe miejsca są uruchomione w żłobkach:

1)  Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 – 15 miejsc

2)  Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61 – 23 miejsca

3) Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3 -32 miejsca

W Projekcie mogą wziąć udział również rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali inne żłobki miejskie w elektronicznym systemie naboru do żłobków Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z projektem wsparcie uzyskać mogą rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:

1/ są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych

lub

2/ są osobami pracującymi, którzy aktualnie przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają rodzice/prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością.

Rekrutacja ma charakter ciągły.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Rodzice/prawni opiekunowie wnoszą jedynie wkład własny na pokrycie kosztów wyżywienia (do 140 zł/m-c)). Opłata nie jest zwracana w przypadku nieobecności dziecka).

Zapraszamy rodziców/ prawnych opiekunów spełniających warunki udziału do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które są publikowane na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich http://zespolzlobkow.szczecin.pl/ . W szczególności prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie.

Informacje udzielane są w ww. żłobkach oraz w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich ul. Śląska 54 w godzinach otwarcia placówek.

Z UWAGI NA OGRANICZENIA LICZBY MIEJSC W POSZCZEGÓLNYCH ŻŁOBKACH MOŻLIWA JEST SYSTAUCJA, W KTÓREJ KANDYDAT OTRZYMA PROPOZYCJĘ MIEJSCA W ŻŁOBKU, KTÓRY NIE BYŁ JEGO MIEJSCEM PIERWSZEGO WYBORU.