Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

KOMUNIKAT – WYNIKI REKRUTACJI

Szczecin, 17.06.2019 r.

KOMUNIKAT – WYNIKI REKRUTACJI

DO PROJEKTU pn.: Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina

Realizator Projektu – Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o wyłonieniu kandydatów do projektu według kolejności otrzymanych punktów w procedurze rekrutacyjnej oraz o liście rezerwowej.

Opieka nad dzieckiem w wytypowanych żłobkach rozpocznie się od 1 lipca 2019r. (poniedziałek).

W dniu 24 czerwca 2019r. (poniedziałek) odbędą się w siedzibie danego żłobka obowiązkowe spotkania z kandydatami do projektu według następującego harmonogramu:

1/ żłobek nr 3 – godz. 10:00

2/ żłobek nr 5 – godz. 16:00

3/ żłobek nr 7 – godz. 16:00

Spotkanie jest obowiązkowe jedynie dla osób z listy zasadniczej.

Zgodnie z Wytycznymi EFS, Regulaminem konkursu i Regulaminem rekrutacji, o przystąpieniu do projektu decyduje status rodzica/opiekuna prawnego na dzień przystąpienia do projektu.
W związku z powyższym komisja rekrutacyjna odbędzie wyżej wymienione spotkania z kandydatami do projektu w celu ustalenia warunków potwierdzających kwalifikowalność kandydata na dzień przystąpienia do projektu, omówione zostaną zasady podpisania umowy uczestnictwa, zasad płatności i zasad pobytu dziecka w żłobku.

W miarę zwalniania miejsc, uruchamiana będzie lista rezerwowa. Osoba, która zostanie umieszczona na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w projekcie pod warunkiem potwierdzenia swojej kwalifikowalności na dzień przystąpienia do projektu, co nastąpi w odrębnej procedurze.

Listy kandydatów do projektu oraz lista rezerwowa znajdują się w każdym ze żłobków objętych projektem.  W celu potwierdzenia otrzymania miejsca prosimy o kontakt z danym żłobkiem lub weryfikację informacji o wstępnym przyjęciu do projektu w elektronicznym systemie naborowym.