Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

nabor_spec

Modyfikacja nr 1 z dn. 18.05.2018 r.

Rozstrzygnięcie

            Nr sprawy: ZŻM/5/2018                                          Szczecin, dnia 15 maja 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„Nabór na stanowiska: cz. I fizjoterapeuty, cz. II terapeuty zajęciowego, cz. III dietetyka, cz. IV psychologa zatrudnionych w ramach projektu p.n. Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.”


USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska  54, 70-430 Szczecin

Sekretariat

zlobki@szczecin.neo.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu:

„Nabór na stanowiska: cz. I fizjoterapeuty, cz. II terapeuty zajęciowego, cz. III dietetyka, cz. IV psychologa zatrudnionych w ramach projektu p.n. Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.”

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest nabór na stanowiska:

część I fizjoterapeuty

Kod CPV: 85142100-7

część II terapeuty zajęciowego

Kod CPV: 79625000-1

część III dietetyka

Kod CPV: 85000000-9

część IV psychologa

Kod CPV: 8512127-6

b) Zakres zamówienia obejmuje:

Świadczenie usług zgodnie z opisem zawartym w Instrukcji oraz umowach właściwych dla danej części.

c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia począwszy od 01.06.2018 r. przez okres 24 miesięcy.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

CENA  – 100 % – liczona wg wzoru:

________

      Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ————————————————————————- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

 

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Sekretariat do dnia 24.05.2018 r. do godz. 11:30.

2) Otwarcie ofert nastąpi 24.05.2018 r. godz. 12:00.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Załączniki:

Instrukcja dla wykonawców

Zał nr 1 do Instrukcji – formularz oferty

Zał nr 2 do Instrukcji

Zał. 3a umowa fizjo

Zał. 3b umowa terapeuta

Zał. 3c umowa dietetyk

Zał. 3d umowa psycholog


Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

woj. zachodniopomorskie

Śląska 54, 70 – 430 Szczecin

www.zlobkiszczecin.pl

Szczecin 2018-05-18

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Znak sprawy: ZŻM/5/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o Ustawy PZP na:

 „Nabór na stanowiska: cz. I fizjoterapeuty, cz. II terapeuty zajęciowego, cz. III dietetyka, cz. IV psychologa zatrudnionych w ramach projektu p.n. Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.”

 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt 3. Ogłoszenia – Termin realizacji zamówienia, otrzymuje on następujące brzmienie:

„3. Termin wykonania zamówienia począwszy od 01.07.2018 r. przez okres 24 miesięcy.”

Ilekroć w Instrukcji oraz umowach występuje początek terminu realizacji zamówienia 01.06.2018 r. zastępuje się go datą 01.07.2018r.

Pozostałe zapisy Ogłoszenia oraz Instrukcji pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część dokumentów postępowania.

_______________________________


„Rozstrzygnięcie postępowania:

W częściach I-III postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

W części IV zamówienie zostało udzielone p. Agnieszce Bączkowskiej.”

 

________