Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

nabor_spec_2

           Szczecin, dnia 24 maja 2018 r.
 
Nr sprawy: ZŻM/8/2018                                         

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„Nabór na stanowiska: cz. I fizjoterapeuty, cz. II terapeuty zajęciowego, cz. III dietetyka  zatrudnionych w ramach projektu p.n. Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.”


USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska  54, 70-430 Szczecin

Sekretariat

zlobki@szczecin.neo.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu:

„Nabór na stanowiska: cz. I fizjoterapeuty, cz. II terapeuty zajęciowego, cz. III dietetyka zatrudnionych w ramach projektu p.n. Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.”
2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest nabór na stanowiska:

część I fizjoterapeuty
Kod CPV: 85142100-7
część II terapeuty zajęciowego
Kod CPV: 79625000-1
część III dietetyka
Kod CPV: 85000000-9
b) Zakres zamówienia obejmuje:
Świadczenie usług zgodnie z opisem zawartym w Instrukcji oraz umowach właściwych dla danej części.
c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia począwszy od 01.07.2018 r. przez okres 24 miesięcy.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

CENA  – 100 % – liczona wg wzoru:

Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ———————————————————————————- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

  

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Sekretariat do dnia 04.06.2018 r. do godz. 11:30.
2) Otwarcie ofert nastąpi 04.06.2018 r. godz. 12:00.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Załączniki:

Instrukcja dla wykonawców

Zał nr 1 do Instrukcji – formularz oferty

Zał nr 2 do Instrukcji

Zał. 3a umowa fizjo

Zał. 3b umowa terapeuta

Zał. 3c umowa dietetyk

__________________________

 

„Rozstrzygnięcie postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione w każdej części, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.”