Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Odwołanie konferencji „Będąc z dzieckiem…, o  dobrych praktykach z małym dzieckiem i jego rodzicem”

 

Szanowni Państwo

Z przykrością informuję, że w wyniku obostrzeń rządu wprowadzonych w celu walki
z pandemią  SARS-CoV-19 oraz wciąż rosnącą liczbą zarażeń wirusem planowana w dniach
4-5 czerwca 2020 roku konferencja: „Będąc z dzieckiem…, o  dobrych praktykach z małym dzieckiem i jego rodzicem” zostaje odwołana.

Serdecznie dziękuję za liczne zgłoszenia, prelegentom i sponsorom za gotowość udziału w wydarzeniu. Przed nami trudny czas i wiele problemów do rozwiązania, wierzę jednak,
że wrócimy do naszych, „dziecięcych” tematów i spotkamy się na konferencji w najbliższym, możliwym terminie.

                „Zostańmy w domu….”

 

Z poważaniem

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

 

Rekrutacja w żłobkach 2020/2021

Cykl zabaw i zajęć dla najmłodszych w trakcie czasowego zamknięcia żłobków.

 

Drodzy Rodzice

Z uwagi na czasowe zamknięcie żłobków oraz w trosce o Wasze pociechy proponujemy cykl zabaw i zajęć dla najmłodszych. Dzieci będą mogły oglądać przedstawienia, wirtualnie bawić się ze żłobkowymi ciociami, otrzymacie Państwo podpowiedzi co robić z dzieckiem w trudnym okresie, gdy wszyscy podejmujemy działania zapobiegające rozwoju pandemii. Nasze propozycje znajdziecie w zakładce na stronie głównej: DLA RODZICÓW.

Wierzę, że zobaczymy się wkrótce a czas izolacji będzie czasem domowych, kreatywnych zabaw oraz nauki.

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Agnieszka Rojek

 

KOMUNIKAT z dnia 26.03.2020r. dotyczący projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020. Komunikat dotyczy uczestników projektów:

KOMUNIKAT z dnia 26.03.2020r. dotyczący projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020. Komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ ”Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” (Żłobki nr 3, 5 i 7)

2/ „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie” (Żłobek nr 4)

3/ „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” (Żłobki nr 2, 3 i 6)

  1. Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż w związku ze stanem epidemii i decyzją władz państwowych o zamknięciu żłobków zawieszone zostają opłaty za miesiąc kwiecień 2020 roku wnoszone przez rodziców/opiekunów w ramach tzw. wkładu własnego (dotyczy projektów nr 1 i 3).
  2. Wszelkie zmiany dotyczące statusu uczestników (podjecie zatrudnienia/utrata zatrudnienia – prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl (dotyczy wszystkich projektów).
  3. Uczestnicy, na których ciąży obowiązek podjęcia zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy od podpisania umowy udziału w projekcie, a jeszcze tego obowiązku nie wypełnili – w przypadku braku możliwości wypełnienia tego obowiązku z uwagi na obecną sytuację epidemii prosimy o informację mailową na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl (dotyczy wszystkich projektów).
  4. Na czas zamknięcia żłobków zostaje wstrzymany obowiązek comiesięcznego dostarczania zaświadczeń o zatrudnieniu (obowiązek ten jest utrzymany w przypadku podjęcia zatrudnienia lub jego utraty – jednak wszelkie informacje/ zaświadczenia prosimy przesyłać wyłącznie mailowo na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl )

UWAGA! Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazanie IMIENIA I NAZWISKA, IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA oraz numeru żłobka.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

O wszelkich zmianach w realizacji projektów będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

 

 

 

 

 

 

Kontakt z dyrektorami Żłobków Miejskich w Szczecinie

Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczący zawieszenia (zamknięcia) żłobków, oraz klubów dziecięcych.

Informacja o zawieszeniu usług opiekuńczych w żłobkach w dniach 12-25 marca 2020 r.

KOMUNIKAT – WYNIKI REKRUTACJI

DO PROJEKTU pn.: Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

Realizator Projektu – Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o wyłonieniu kandydatów do projektu według kolejności otrzymanych punktów w procedurze rekrutacyjnej oraz o liście rezerwowej.

Opieka nad dziećmi w Publicznych Żłobkach nr 2, 3 i 6 rozpocznie się od 3 lutego 2020r. (poniedziałek).

W dniu 24 stycznia 2020r. (piątek) odbędą się w siedzibie poszczególnych żłobków obowiązkowe spotkania z kandydatami do projektu według następującego harmonogramu:

1/ Żłobek nr 2 ul. K. Napierskiego 6c – godz. 12:00

2/ Żłobek nr 3 ul. Włościańska 3 – godz. 13:00

3/ Żłobek nr 6 ul. Mazowiecka 11/12 – godz. 11:00

Spotkanie jest obowiązkowe jedynie dla osób z listy zasadniczej. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu można uzyskać bezpośrednio u Dyrektorów żłobka w siedzibie danego żłobka. Kandydat do projektu może również sprawdzić swój status w elektronicznym systemie naborowym (informacja o wstępnym przyjęciu do żłobka). Nieobecność na spotkaniu może spowodować przesunięcie kandydata na listę rezerwową.

Zgodnie z Wytycznymi EFS, Regulaminem konkursu i Regulaminem rekrutacji, o przystąpieniu do projektu decyduje status rodzica/opiekuna prawnego na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień 03 lutego 2020 r. W związku z powyższym komisja rekrutacyjna odbędzie wyżej wymienione spotkania z kandydatami do projektu w celu ustalenia warunków potwierdzających kwalifikowalność kandydata na dzień przystąpienia do projektu, omówione zostaną zasady podpisania umowy uczestnictwa i zasad pobytu dziecka w żłobku. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie na dzień 03.02.2020r. statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 04.02.2020 do najpóźniej końca kwietnia 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich tj. w dniu 03.02.2020r.

W miarę zwalniania miejsc, uruchamiana będzie lista rezerwowa. Osoba, która zostanie umieszczona na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w projekcie pod warunkiem potwierdzenia swojej kwalifikowalności na dzień przystąpienia do projektu, co nastąpi w odrębnej procedurze.

Lista kandydatów do projektu oraz lista rezerwowa znajdują się w poszczególnych żłobkach.  W celu potwierdzenia otrzymania miejsca prosimy o kontakt z Dyrektorem danego żłobka.

Przerwy urlopowe w żłobkach w 2020 roku.

Przerwa urlopowa w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie w 2020 roku:

 

Żłobek Nr 1 ul. Żaglowa 16                                                                 lipiec

Żłobek Nr 2 ul. Kostki Napieralskiego 6c                                               sierpień

Żłobek Nr 3 ul. Włościańska 3                                                             lipiec

Żłobek Nr 5 ul. Kazimierza Królewicza 61                                             sierpień

Żłobek Nr 6 ul. Mazowiecka 11/12                                                      lipiec

Żłobek Nr 7 ul. Podhalańska 1-3                                                         sierpień

Żłobek Nr 8 ul. Niedziałkowskiego                                                       lipiec

Żłobek Nr 9 ul. Brytyjska 19                                                               sierpień

KOMUNIKAT O NABORACH DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w roku 2020.

 KOMUNIKAT O NABORACH DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w roku 2020.

PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKÓW W RAMACH PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 (EFS) MAJĄ RODZICE I OPIEKUNOWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Do 9 stycznia 2020r. trwa nabór pozwalający na rozpoczęcie opieki nad dzieckiem od 3 lutego 2020 roku w Żłobku nr 2, nr 3 i nr 6.

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie informuje o naborach na nowe miejsca w żłobkach miejskich Szczecina powstałych w ramach trzech projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPOWZ).

Rekrutacja jest niezależna od corocznych naborów do żłobków miejskich realizowanych w oparciu o elektroniczny system naborów do żłobków miejskich Szczecina (https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek/) lecz jest wymagana rejestracja w tym systemie.

W Projektach RPO WZ mogą wziąć udział rodzice/prawni opiekunowie, którzy zadeklarowali inne żłobki miejskie w elektronicznym systemie naboru do żłobków Gminy Miasto Szczecin.

Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:

1/ są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych,

lub

2/ są osobami pracującymi, którzy aktualnie (w czasie rekrutacji oraz do dnia podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem) przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.

Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projektach jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. W przypadku pierwszej grupy osób (osoby niepracujące, w tym przebywające na urlopach wychowawczych) uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia. Jeśli nie podejmie zatrudnienia – umowa automatycznie wygasa. W przypadku drugiej grupy osób (osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich) uczestnik musi wrócić do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku.

Informacje o naborach:

  1. W ramach projektu pt.” Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”:

Projekt dotyczy 3 żłobków:

  • Żłobek nr 2 przy ul. K. Napierskiego 6c
  • Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3
  • Żłobek nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12

Termin uruchomienia nowych miejsc jest planowany na 03.02.2020r. Informacje, regulamin i formularze dostępne są na stronie: http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt żłobki nr 2, 3 i 6.

 

  1. W ramach projektu pt. „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”:

Projekt dotyczy 3 żłobków:

1) Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3

2) Żłobek nr 5 przy ulicy Kazimierza Królewicza 61

3) Żłobek nr 7 przy ulicy Podhalańskiej 1-3

Trwa nabór ciągły w miarę zwalniania miejsc. Informacje, regulamin i formularze dostępne są na stronie: http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt żłobki 3, 5 i 7.

  • W ramach projektu pt. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie”:

Żłobek nr 4 przy ul. B. Sobola 2a (rejon Szosa Polska) jest dostępny wyłącznie w ramach realizowanego projektu i nie jest dostępny, do zakończenia projektu, w ramach standardowego naboru do żłobków miejskich. Trwa nabór ciągły w miarę zwalniania miejsc. Informacje, regulamin i formularze dostępne są na stronie: http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Zając Borówka.

Więcej informacji można uzyskać w żłobkach objętych poszczególnymi projektami oraz w Zespole Żłobków Miejskich przy ul. Śląskiej 54.