Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Nabór na stanowisko Pracownik ds. administracyjno-kadrowych

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 2 sierpnia 2018 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Pracownik ds. administracyjno-kadrowych

 

Wymiar etatu: 1/1 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni Pracownika ds. administracyjno-kadrowych.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe
 2. co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 3. obywatelstwo polskie
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 5. niekaralność/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość ustawy: Kodeks Pracy, o Pracownikach Samorządowych

 

Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),
 3. list motywacyjny,
 4. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 6. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko Radcy Prawnego
 7. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru.

 

Do zadań Pracownika ds. administracyjno-kadrowych będzie należało:

 1. prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników:
 2. a) kompletowanie wymaganych dokumentów,
 3. b) kierowanie zatrudnianych pracowników na badania lekarskie,
 4. c) przygotowywanie projektów umów o pracę,
 5. d) ustalanie uprawnień w zakresie prawa do wysługi lat i nagród jubileuszowych,
 6. e) zawiadamianie nowozatrudnionych pracowników o przysługującym im wymiarze urlopu

wypoczynkowego,

 1. f) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski pracowników ubiegających się o urlop bezpłatny i wychowawczy oraz urlop związany z rodzicielstwem,
 2. g) przygotowywanie spraw związanych z awansami, nagradzaniem, karaniem i przenoszeniem pracowników;
 3. prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy:
 4. a) przygotowywanie do decyzji Dyrektora odpowiednich dokumentów dot. rozwiązania stosunku pracy z pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5.  b) wystawianie świadectw pracy,
 6.  c) załatwianie spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalnym i rentowym pracowników;
 7. wprowadzanie danych osobowych do programu kadrowego oraz przekazywanie drogą

elektroniczną danych do ZUS;

 1. obsługa archiwalna akt osobowych;
 2. gromadzenie list obecności z podległych jednostek;
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 4. prawidłowe i terminowe  sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej;

 

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko „Kierownik ds. techniczno-eksplatacyjnych”, należy złożyć osobiście albo przesłać na adres: Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w terminie do dnia 13.08.2018 r. (włącznie) liczy się data otrzymania dokumentów przez Zespół Żłobków Miejskich (data wpływu). Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów: 91-434-16-16.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie  zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce aktualności).

Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 2 sierpnia 2018r. ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Zastępcy Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

 

Wymiar etatu: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni Zastępcę Dyrektora

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie/pedagogiczne/administracyjne/zarządzanie
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • Niekaralność/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Nieposzlakowana opinia
 • Co najmniej 5 letni staż pracy, lub co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub 2 letnie doświadczenie w kierowaniu żłobkiem lub klubem dziecięcym
 • Kandydat:
 1. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie została jemu zawieszona i ograniczona oraz wypełnia obowiązek administracyjny w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 2. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kandydatem może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

 

Wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, pracownikach samorządowych, opiece nad dziećmi do lat 3 i umiejętność stosowania odpowiednich przepisów w praktyce
 • Umiejętność zarządzania informacją, podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny
 • Umiejętność tworzenia planów i koncepcji realizowania celów
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność negocjowania, budowania dobrych relacji
 • Umiejętność sprawnego organizowania własnej pracy
 • Komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 

 

Do zadań Zastępcy Dyrektora Zespołu będzie należało:

 • zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności;
 • koordynowanie pracy Dyrektorów Żłobków zakresie spraw kadrowych;
 • koordynowanie realizacji planu pracy z dziećmi w poszczególnych żłobkach;
 • koordynowanie pracy dydaktycznej w poszczególnych żłobkach;
 • przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników, rodziców/opiekunów prawnych dzieci;
 • dokonywanie okresowej oceny pracowników pionu obsługi administracyjno – finansowo – księgowej Zespołu, oraz Dyrektorów Żłobków;
 • motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udzielanie im pomocy w sprawach dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 • zapewnienie sprawnego obiegu informacji i współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy w Zespole;
 • współpraca ze związkami zawodowymi;
 • składanie oświadczeń woli w zakresie udzielonych pełnomocnictw

                  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o : braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo na tle seksualnym, o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Śląskiej 54 w Szczecinie z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

 

Oferty należy składać z nieprzekraczalnym terminem do 13 sierpnia do godziny 12:00. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie  zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce aktualności).

Nabór na stanowisko Radca Prawny

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 2 sierpnia 2018 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny

 

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni Radcę Prawnego.

 

Wymagania:

 1. posiadanie uprawnień Radcy Prawnego (wpis na listę),
 2. minimum 2 – letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą prawną podmiotów publicznych,
 3. minimum 2 – letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów realizujących projekty z udziałem środków unijnych i / lub podmiotów odpowiedzialnych za wydatkowanie środków unijnych
 4. bardzo dobra znajomość procedury cywilnej i administracyjnej,
 5. doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych,
 6. znajomość ustaw: Prawo o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o pracownikach samorządowych,
 7. samodzielność, sumienność, dokładność i punktualność,
 8. umiejętność pracy w Zespole oraz pod presją czasu,

 

Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),
 3. list motywacyjny,
 4. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 6. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko Radcy Prawnego
 7. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru.

 

Do zadań Radcy Prawnego będzie należało:

 

 1. wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie działania komórek organizacyjnych Zespołu;
 2. opiniowanie w sprawach szczególnie skomplikowanych, przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń oraz regulaminów w zakresie działania Zespołu;
 3. sprawowanie zastępstwa Zespołu w postępowaniach sądowych, administracyjnych na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
 4. przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Zespół oraz bieżące doradztwo w zakresie rozumienia zapisów umów;
 5. przygotowywanie projektów pism i oświadczeń w zakresie działania Zespołu;
 6. pomoc prawna przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko radcy prawnego”, należy złożyć osobiście albo przesłać na adres: Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w terminie do dnia 13.08.2018 r. (włącznie) liczy się data otrzymania dokumentów przez Zespół Żłobków Miejskich (data wpływu). Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów: 91-434-16-16.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie  zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce aktualności).

Nabór na stanowisko Kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 2 sierpnia 2018 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych

 

Wymiar etatu: 1/1 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni Kierownika ds. techniczno – eksplatacyjnych

 

Wymagania:

 1. wykształcenie średnie i co najmniej 3 letni staż pracy lub wyższe i co najmniej 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku
 2. znajomość problemów związanych z eksploatacją i bieżącymi naprawami w obiektach
 3. kandydat powinien posiadać wiedzę na temat systemów ochrony p/poż, jak równie technologii umożliwiających optymalizację zarządzania kosztami eksploatacyjnymi budynków
 4. znajomość przepisów ustawy o prawie budowlanym i zamówień publicznych
 5. umiejętność kosztorysowania
 6. zdolności analityczne, menadżerskie i interpersonalne
 7. obywatelstwo polskie
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 9. niekaralność/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. nieposzlakowana opinia.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata uprawnień budowlanych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),
 3. list motywacyjny,
 4. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 6. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko Radcy Prawnego
 7. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru.

 

Do zadań Kierownika ds. techniczno-ekspolatacyjnych będzie należało:

 

 1. udział w opracowaniu rocznych i wieloletnich planów remontów i modernizacji;
 2. przygotowanie materiałów dotyczących bieżących potrzeb inwestycyjnych;
 3. prowadzenie ewidencji prac remontowych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji planu remontów;
 4. koordynowanie przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych oraz współpraca z inspektorami nadzoru;
 5. organizowanie i koordynowanie przeglądów i odbioru prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych;
 6. nadzór nad pracami wykonanymi przez firmę prowadzącą konserwację zasobów żłobków;
 7. przygotowywanie projektów umów na roboty remontowe oraz ich rozliczenie i prowadzenie statystyk;
 8. prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych;
 9. prowadzenie rocznych przeglądów stanu technicznego sprawności obiektów żłobków.

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko „Kierownik ds. techniczno-eksplatacyjnych”, należy złożyć osobiście albo przesłać na adres: Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w terminie do dnia 13.08.2018 r. (włącznie) liczy się data otrzymania dokumentów przez Zespół Żłobków Miejskich (data wpływu). Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów: 91-434-16-16.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie  zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce aktualności).

Nabór na stanowisko Administrator Systemów Informatycznych

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 2 sierpnia 2018 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Administrator Systemów Informatycznych

 

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni Administratora Systemów Informatycznych.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe związane z branżą IT,
 2. co najmniej 2 letnie doświadczenie,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 5. niekaralność/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.

 

Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),
 3. list motywacyjny,
 4. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 6. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko Radcy Prawnego
 7. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru.

 

Do zadań Administratora Systemów Informatycznych będzie należało:

 

 1. nadzór nad instalowaniem oprogramowania oraz konfiguracją systemów informatycznych, w tym przeciwdziałaniu instalowaniu oprogramowania szkodliwego;
 2. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych (fax, ksero, skanery, sprzęt komputerowy) i oprogramowania w Zespole;
 3. nadzór nad częstotliwością zmian haseł dostępu komputerów, w których przetwarzane są bazy danych;
 4. nadzór nad bieżącą eksploatacją, konserwacją i likwidacją urządzeń elektronicznych;
 5. wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemu komputerowego;
 6. aktualizacja metryczek sprzętu komputerowego oraz danych dotyczących aktualnego użytkownika;
 7. planowanie i rozliczanie wydatków na zakup sprzętu elektronicznego, akcesoriów i materiałów komputerowych;
 8. organizowanie przetargów na zakupy nowego sprzętu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz obowiązującymi wewnętrznymi przepisami;
 9. administrowanie stronami internetowymi i pocztą elektroniczną;
 10. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i innych rozwiązań webowych;
 11. współpraca z autorami oprogramowań wdrożonych w Zespole w zakresie ich aktualizacji i bieżącej opieki autorskiej;

 

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko „Administratora Systemów Informatycznych”, należy złożyć osobiście albo przesłać na adres: Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w terminie do dnia 13.08.2018 r. (włącznie) liczy się data otrzymania dokumentów przez Zespół Żłobków Miejskich (data wpływu). Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów: 91-434-16-16.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie  zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce aktualności).

Zakończenie prac remontowych w Żłobku nr 3

Informujemy, że w żłobku nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 w Szczecinie zostały zakończone prace remontowe w ramach realizacji projektu RPO. Z tej okazji wykonawca- Pan August Grabowski zaprezentował zaproszonym gościom efekt końcowy swoich prac. Wśród zaproszonych gości był m.in. zastępca Prezydenta Miasta Szczecina- Pan Krzysztof Soska, dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie- Pani Agnieszka Rojek, dyrektorzy żłobków biorących udział w projekcie RPO oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu.

 

Komunikat o rekrutacji do projektu RPO

Komunikat o rekrutacji 18.05.2018 (plik PDF)

Nabór ciągły na stanowisko pielęgniarka/położna

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 L.U 1 – LU 2. , ogłasza nabór ciągły na stanowisko: pielęgniarka/położna

Wymagania wobec kandydata:

1.    Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

1.    posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

2.    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3.    jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

4.    jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

5.    wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

6.    daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

7.    cieszy się nieposzlakowaną opinią

II. Wymagania dodatkowe:

1.    wysoka kultura osobista,

2.    umiejętność pracy w zespole,

3.    sumienność i zaangażowanie,

4.    odporność na stres,

5.    cierpliwość,

6.    komunikatywność,

7.    mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:

1.    Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.

2.    Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.

3.    Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.

4.    Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.

5.    Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.

6.    Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

7.    Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.

8.    Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.

9.    Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

10.                       Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.

11.                       Współudział w planowaniu jadłospisu.

12.                       Udział w kontrolach Sanepidu.

13.                       Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.

14.                       Prowadzenie apteczki.

15.                       Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.

16.                       Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.

17.                       Prowadzenie dokumentacji HACCP.

18.                       Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Zespole Żłobków Miejskich.

19.                       Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

Warunki pracy: umowa o pracę, cały etat, od poniedziałku do piątku

Wymagane dokumenty:

1.    CV,

2.    list motywacyjny,

3.    kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

4.    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),

6.    kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie

7.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

8.    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

9.    aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać  w sekretariacie w Zespołu Żłobków Miejskich, ul.Ślaska 54 L.U.1-L.U.2, 70-430 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rekrutacja do żłobków w ramach projektu RPO

Zespół Żłobków Miejskich informuje, iż w związku z zakończeniem przyjmowania dokumentów do I rekrutacji do projektu w dniu 7.05.2018r. – przewidywany termin ogłoszenia listy uczestników to 18.05.2018 roku do godz. 15:00. Po tym terminie ZŻM poinformuje zakwalifikowane osoby o pozytywnym wyniku rekrutacji (do dnia 21.05.2018). Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej, która będzie uruchamiana w zależności od zwolnienia miejsc przez zakwalifikowanych uczestników.
O terminie dalszej rekrutacji do projektu ZŻM poinformuje w oddzielnym komunikacie.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie przygotowujemy czerwcowy nabór związany z odejściem najstarszych grup wiekowych do przedszkoli.

Ogólna liczba wolnych miejsc przewidziana na wrzesień 2018 r. : 652 miejsca

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych żłobkach od 1 września 2018 r. przedstawia się następująco:

Żłobek nr 1 „Muszelka”, ul. Żaglowa 16 (Dąbie): 64 miejsca

Żłobek nr 2 „Słoneczko”, ul. Kostki Napierskiego 6c (os. Słoneczne): 88 miejsc

Żłobek nr 3 „Uszatek”, ul. Włościańska 3 (Pomorzany): 53 miejsca

Żłobek nr 5 „Biedronka”, ul. K. Królewicza 69: (Niebuszewo): 45 miejsc

Żłobek nr 6 „Muchomorek”, ul. Mazowiecka 11/12 (Centrum): 100  miejsc

Żłobek nr 7 „Jarzębinka”, ul. Podhalańska 1-3 (Centrum): 74 miejsca

Żłobek nr 8 „Wróbelki” ul. Niedziałkowskiego 49 (Centrum): 167 miejsc

Żłobek nr 9 „Przy strumyku” ul. Brytyjska 19 (Warszewo): 61 miejsc

Poniżej przedstawiam harmonogram działań związanych z rekrutacją dzieci:

 1. 08 czerwca 2018 r. od godz. 9:00 w żłobkach będą udostępnione listy dzieci wstępnie przyjętych. Informacje można uzyskać u dyrektora żłobka lub po zalogowaniu się w systemie elektronicznego naboru.
 2. Od 08 do 22 czerwca 2018 r.codziennie w godz. 9:00- 14:00 trwać będzie kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych do żłobka. Rodzic w tym terminie powinien potwierdzić gotowość skorzystania z przyznanego miejsca. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2018/2019.

Rodzice, których dziecko zostało wstępnie przyjęte do żłobka powinni złożyć u dyrektora placówki następujące dokumenty:

– zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu

– oświadczenia o zamieszkaniu

W przypadku pozyskania nowych miejsc żłobkowych zasady rekrutacji mogą ulec zmianie.

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

w Szczecinie