Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy – opiekun

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy – opiekun – w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekun zostały wybrane Panie:

 1. Siegieńczuk Izabela, zam. Szczecin
 2. Dziermaga Edyta, zam. Szczecin
 3. Witkowska Elżbieta, zam. Szczecin
 4. Schindler Małgorzata, zam. Szczecin
 5. Flak Magdalena, zam. Dobiegniew

 

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną z każdą z kandydatek – komisja pozytywnie rozpatrzyła kandydatury ww. aplikujących.

Wszystkie kandydatki spełniały wymogi formalne i otrzymały pozytywną ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej.

 Agnieszka Rojek
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
W Szczecinie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko opiekun w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54, ogłasza nabór na stanowisko: opiekun.

Wymagania wobec kandydata:

I.    Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie średnie lub wyższe: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 5. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 7. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,
 2. znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 3. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 4. zdolności manualne,
 5. mile widziane przygotowanie muzyczne,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. sumienność i zaangażowanie,
 9. odporność na stres,
 10. cierpliwość,
 11. komunikatywność,
 12. mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.
 2. Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego.
 3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i predyspozycje.
 4. Organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w formie zabawowej, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci.
 5. Współudział w tworzeniu planu opiekuńczo-wychowawczego wpisanego w ramowy rozkład dnia w żłobku.
 6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 7. Utrzymanie właściwego kontaktu z rodzicami w zakresie wskazówek opiekuńczo-wychowawczych i rozwoju ogólnego dziecka oraz jego stanu zdrowia.
 8. Przyjmowanie dzieci do placówki z jednoczesną oceną jego stanu zdrowotnego i higienicznego oraz wydawania dzieci rodzicom/opiekunom prawnym, osobom upoważnionym.
 9. Dbanie o czystość, estetykę i ład w salach dziennego pobytu dzieci.
 10. Dbanie o powierzone mienie.
 11. Zachowanie i realizowanie zasad profilaktyki prozdrowotnej oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród rodziców i dzieci.
 12. Poszanowanie godności osobistej i nietykalności dziecka.
 13. Znajomość i przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.
 14. Zachowanie wysokiej kultury osobistej, godne reprezentowanie placówki.
 15. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
 9. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna.

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do dnia 1.09.2017 r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul.Śląska 54 , 70-430 Szczecin.
Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Data wygaśnięcia: 02.09.2017

Zmiana siedziby Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że 1 sierpnia 2017 r. nastąpiła zmiana siedziby Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
Aktualny adres: ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin.
Numer telefonu pozostaje bez zmian.

Agnieszka Rojek
Dyrektor ZŻM w Szczecinie

Nieczynny telefon ZŻM

Informujemy, że w dniach 25,26 lipca 2017r. z przyczyn technicznych telefon Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie będzie nieczynny. W pilnych sprawach prosimy dzwonić pod numer: 669- 404- 015.

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko dyrektora Żłobka nr 2

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

– Dyrektor Żłobka nr 2-–

w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

dyrektor Żłobka nr 2 została wybrana

 

Pani Renata Jędrzejewska

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną z każdą z kandydatek – komisja pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Pani Renaty Jędrzejewskiej.

Kandydatka została oceniona pod względem kwalifikacji, doświadczenia i profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji.

 

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

 

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko dyrektora Żłobka nr 6

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

– Dyrektor Żłobka nr 6-–

w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

dyrektor Żłobka nr 6 została wybrana

 

Pani Edyta Dulek Lewandowska, zam. Szczecin

 

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną z każdą z kandydatek – komisja pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Pani Edyty Dulek Lewandowskiej. Kandydatka została oceniona pod względem kwalifikacji, doświadczenia i profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji.

 

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

 

 

Nabór na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 2

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 2

 

Ilość stanowisk: 1

 

Wymagania wobec kandydata:

 

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. Posiada wykształcenie średnie (5 lat pracy z dziećmi) lub wyższe (3 lata pracy z dziećmi): opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 7. Wymagania dodatkowe:
 8. Znajomość przepisów prawa pracy, bhp i p/poż
 9. Umiejętność organizacji pracy własnej i pracowników
 10. Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 11. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych
 12. Umiejętność delegowania zadań
 13. Odporność emocjonalna i samokontrola
 14. Gotowość do stałego samodoskonalenia się
 15. Przeszkolenie: kierowanie zasobami ludzkimi, prawo pracy i obsługa programów komputerowych
 16. Wysoka kultura osobista,

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Biegła znajomość ustawy z dn. 4.02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. Kierowanie całokształtem działalności żłobka.
 3. Realizowanie zadań wynikających ze Statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
 4. Nadzór nad bezpiecznym pobytem dzieci w żłobku.
 5. Przewodniczenie Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w podległym żłobku.
 6. Nadzór nad realizacją założeń planu opiekuńczo-wychowawczego.
 7. Przeprowadzanie hospitacji z zajęć.
 8. Kontrola dokumentacji prowadzonej w żłobku oraz sporządzanie spostrzeżeń pokontrolnych.
 9. Współpraca z rodzicami w zakresie spraw opiekuńczych, wychowawczych, rozwoju psychomotorycznego, spraw zdrowotnych dziecka.
 10. Nadzorowanie nad prawidłowym, zgodnym z przepisami żywieniem dzieci i kontrola jakości produktów spożywczych.
 11. Nadzór nad systematycznością wpływu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
 12. Udział w kontrolach prowadzonych w żłobku, wykonywanie zaleceń z nich wynikających.
 13. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym żłobka i jego otoczenia.
 14. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.
 15. Czuwanie nad dyscypliną pracy podległego personelu.
 16. Współpraca z pracodawcą w zakresie spraw pracowniczych.
 17. Udział w posiedzeniach dyrektorów żłobków oraz przekazywanie niezbędnych wiadomości podległym pracownikom w trakcie narad roboczych.
 18. Monitorowanie kosztów utrzymania żłobka, współpraca z personelem w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami, środkami chemii gospodarczej, itp.
 19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

 

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.07.2017r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną niekompletne oraz po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

 

Nabór na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 6

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 6

 

Ilość stanowisk: 1

 

Wymagania wobec kandydata:

 

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. Posiada wykształcenie średnie (5 lat pracy z dziećmi) lub wyższe (3 lata pracy z dziećmi): opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 7. Wymagania dodatkowe:
 8. Znajomość przepisów prawa pracy, bhp i p/poż
 9. Umiejętność organizacji pracy własnej i pracowników
 10. Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 11. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych
 12. Umiejętność delegowania zadań
 13. Odporność emocjonalna i samokontrola
 14. Gotowość do stałego samodoskonalenia się
 15. Przeszkolenie: kierowanie zasobami ludzkimi, prawo pracy i obsługa programów komputerowych
 16. Wysoka kultura osobista,

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Biegła znajomość ustawy z dn. 4.02.2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. Kierowanie całokształtem działalności żłobka.
 3. Realizowanie zadań wynikających ze Statutu Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
 4. Nadzór nad bezpiecznym pobytem dzieci w żłobku.
 5. Przewodniczenie Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w podległym żłobku.
 6. Nadzór nad realizacją założeń planu opiekuńczo-wychowawczego.
 7. Przeprowadzanie hospitacji z zajęć.
 8. Kontrola dokumentacji prowadzonej w żłobku oraz sporządzanie spostrzeżeń pokontrolnych.
 9. Współpraca z rodzicami w zakresie spraw opiekuńczych, wychowawczych, rozwoju psychomotorycznego, spraw zdrowotnych dziecka.
 10. Nadzorowanie nad prawidłowym, zgodnym z przepisami żywieniem dzieci i kontrola jakości produktów spożywczych.
 11. Nadzór nad systematycznością wpływu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.
 12. Udział w kontrolach prowadzonych w żłobku, wykonywanie zaleceń z nich wynikających.
 13. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym żłobka i jego otoczenia.
 14. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.
 15. Czuwanie nad dyscypliną pracy podległego personelu.
 16. Współpraca z pracodawcą w zakresie spraw pracowniczych.
 17. Udział w posiedzeniach dyrektorów żłobków oraz przekazywanie niezbędnych wiadomości podległym pracownikom w trakcie narad roboczych.
 18. Monitorowanie kosztów utrzymania żłobka, współpraca z personelem w zakresie oszczędnego gospodarowania mediami, środkami chemii gospodarczej, itp.
 19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

 

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 07.07.2017r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną niekompletne oraz po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko: referent ds. organizacyjno- biurowych

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– referent ds. organizacyjno- biurowych

w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko

referent ds. organizacyjno- biurowych została wybrana

 

Pani Joanna Bielawska, zam. Szczecin

 

 

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną z każdą z kandydatek – komisja pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Pani Joanny Bielawskiej.

Kandydatka spełniła wymogi formalne i otrzymała najwyższą ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

 

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 8

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

– Dyrektor Żłobka nr 8-–

w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

dyrektor Żłobka nr 8 została wybrana

 

Pani Anna Bobrzyk, zam. Szczecin

 

 

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnych kandydatów, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną z każdą z kandydatek – komisja pozytywnie rozpatrzyła kandydaturę Pani Anny Bobrzyk.

Kandydatka została oceniona pod względem kwalifikacji, doświadczenia i profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji.

 

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie