Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6

KOMUNIKAT – WYNIKI REKRUTACJI

DO PROJEKTU pn.: Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

Realizator Projektu – Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o wyłonieniu kandydatów do projektu według kolejności otrzymanych punktów w procedurze rekrutacyjnej oraz o liście rezerwowej.

Opieka nad dziećmi w Publicznych Żłobkach nr 2, 3 i 6 rozpocznie się od 3 lutego 2020r. (poniedziałek).

W dniu 24 stycznia 2020r. (piątek) odbędą się w siedzibie poszczególnych żłobków obowiązkowe spotkania z kandydatami do projektu według następującego harmonogramu:

1/ Żłobek nr 2 ul. K. Napierskiego 6c – godz. 12:00

2/ Żłobek nr 3 ul. Włościańska 3 – godz. 13:00

3/ Żłobek nr 6 ul. Mazowiecka 11/12 – godz. 11:00

Spotkanie jest obowiązkowe jedynie dla osób z listy zasadniczej. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu można uzyskać bezpośrednio u Dyrektorów żłobka w siedzibie danego żłobka. Kandydat do projektu może również sprawdzić swój status w elektronicznym systemie naborowym (informacja o wstępnym przyjęciu do żłobka). Nieobecność na spotkaniu może spowodować przesunięcie kandydata na listę rezerwową.

Zgodnie z Wytycznymi EFS, Regulaminem konkursu i Regulaminem rekrutacji, o przystąpieniu do projektu decyduje status rodzica/opiekuna prawnego na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień 03 lutego 2020 r. W związku z powyższym komisja rekrutacyjna odbędzie wyżej wymienione spotkania z kandydatami do projektu w celu ustalenia warunków potwierdzających kwalifikowalność kandydata na dzień przystąpienia do projektu, omówione zostaną zasady podpisania umowy uczestnictwa i zasad pobytu dziecka w żłobku. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie na dzień 03.02.2020r. statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 04.02.2020 do najpóźniej końca kwietnia 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich tj. w dniu 03.02.2020r.

W miarę zwalniania miejsc, uruchamiana będzie lista rezerwowa. Osoba, która zostanie umieszczona na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w projekcie pod warunkiem potwierdzenia swojej kwalifikowalności na dzień przystąpienia do projektu, co nastąpi w odrębnej procedurze.  

Lista kandydatów do projektu oraz lista rezerwowa znajdują się w poszczególnych żłobkach.  W celu potwierdzenia otrzymania miejsca prosimy o kontakt z Dyrektorem danego żłobka.

 
____________________________________________________________________________________________________________
 
KOMUNIKAT z dnia  10.01.2020r. dotyczący  rekrutacji do projektu pt. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych
 
Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” do Żłobków nr 2 (ul. K. Napierskiego 6c) i nr 3 (ul. Włościańska 3). Informacje i niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na naszej stronie.
 

__________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia  02.12.2019r. dotyczący  rekrutacji do projektu pt. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”:

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż data rozpoczęcia opieki nad dziećmi w ramach nowych miejsc w żłobkach nr 2, 3 i 6 została określona na 03.02.2020 roku. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków w zakładce „Projekty UE”/ Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6”.  Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych trwać będzie od dnia 02.12.2019r. do dnia 09.01.2020r. do godz. 14:00. Dokumenty przyjmowane będą w godzinach 9:00 – 14:00 w:

1/ Żłobku nr 2 ul. K. Napierskiego 6c

2/ Żłobku nr 3, ul. Włościańska 3

3/ Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka 11/12

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą do przyjęcia do projektu jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i uzyskana liczba punktów.

Informacja o przyjęciu do projektu zostanie udostępniona do dnia 17.01.2020r. W dniach 23-24.01.2020 odbędą się spotkania z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do projektu. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 04.02.2020 do najpóźniej końca kwietnia 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich (03.02.2020).

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają rodzice / prawni opiekunowie z niepełnosprawnościami.

Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami należy być zarejestrowanym w elektronicznym systemie naborowym do żłobków miejskich Szczecina. Rodzice wcześniej zarejestrowani do innych żłobków niż żłobki objęte projektem NIE DOKONUJĄ ŻADNYCH ZMIAN W SYSTEMIE NABOROWYM. Na etapie rekrutacji rodzice nie wypełniają umowy uczestnictwa, ani karty informacyjnej o dziecku ani oświadczenia o szczepieniach. Dokumenty te będą wymagane przy podpisywaniu umowy. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6.

Regulamin-rekrutacji-i-udziału-w-projekcie-złobek 2, 3 i 6

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA PROJEKTU (2, 3 i6)

Karta-informacyjna-o-dziecku_żłobek_2, 3 i 6

Oświadczenie Kandydata o miejscu zamieszkania_żłobki 2, 3 i 6

Oświadczenie Kandydata o samotnym wychowywaniu dziecka_żłobki 2, 3 i 6

Oświadczenie Kandydata o statusie na rynku pracy (bezrobocie)_żłobki 2, 3 i 6

Oświadczenie Kandydata o statusie na rynku pracy (bierność zawodowa)_żłobek 2, 3 i 6

Oświadczenie o statusie drugiego rodzica_żłobek 2, 3 i 6

ZŻM-Oświadczenie o szczepieniach ochronnych

Umowa uczestnictwa w projekcie_złobki 2, 3 i 6

Pytania-i-odpowiedzi-dotyczące-rekrutacji

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu

Harmonogram wsparcia w projekcie „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”

Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie liczba uczestników Uwagi
1. opieka nad dziećmi do lat 3

1) Żłobek nr 2 przy ul. K. Napierskiego 6c
2) Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3
3) Żłobek nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12

03.02.2020 – 31.01.2022 Żłobek nr 2 – 6:00 -17:00
żłobek nr 3 – 06:00 – 20:00
żłobek nr 6 – 06:00-17:00
96 rekrutacja od XII 2019

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie

w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

pt. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”

uruchomi w drugiej połowie 2019 roku 96 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

 

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy minimum 96 osobom (bezrobotnym/biernym zawodowo, pracującym) z terenu Gminy Miasto Szczecin, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Nowe miejsca w ramach projektu zostaną uruchomione w Żłobku nr 2 (ul. K. Napierskiego 6c), Żłobku nr 3 (ul. Włościańska 3) i Żłobku nr 6 (ul. Mazowiecka 11/12). W sumie planowane jest uruchomienie 96 nowych miejsc dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą mieć rodzice/opiekunowie z niepełnosprawnościami oraz rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. Warunkiem udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia/powrót do pracy przez uczestnika projektu.

 

Wartość projektu: 5 087 687,40 zł

Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich i Budżetu Państwa): 4 828 487,40zł.

 
Informacje o rekrutacji rodziców/prawnych opiekunów zostaną podane na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w połowie 2019 roku.