Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6

Harmonogram wsparcia w projekcie „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”
Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie liczba uczestników Uwagi
1. opieka nad dziećmi do lat 3 1) Żłobek nr 2 przy ul. K. Napierskiego 6c
2) Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3
3) Żłobek nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12

03.02.2020 – 31.01.2022 Żłobek nr 2 – 6:00 -17:00
żłobek nr 3 – 06:00 – 20:00
żłobek nr 6 – 06:00-17:00
96 rekrutacja od XII 2019

 

 

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie

w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

pt. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”

uruchomi w drugiej połowie 2019 roku 96 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

 

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy minimum 96 osobom (bezrobotnym/biernym zawodowo, pracującym) z terenu Gminy Miasto Szczecin, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Nowe miejsca w ramach projektu zostaną uruchomione w Żłobku nr 2 (ul. K. Napierskiego 6c), Żłobku nr 3 (ul. Włościańska 3) i Żłobku nr 6 (ul. Mazowiecka 11/12). W sumie planowane jest uruchomienie 96 nowych miejsc dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą mieć rodzice/opiekunowie z niepełnosprawnościami oraz rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. Warunkiem udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia/powrót do pracy przez uczestnika projektu.

 

Wartość projektu: 5 087 687,40 zł

Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich i Budżetu Państwa): 4 828 487,40zł.

 
Informacje o rekrutacji rodziców/prawnych opiekunów zostaną podane na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w połowie 2019 roku.