Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Logopedy i usługi Prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Logopedy i usługi Prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”

 

USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

 • ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin

zlobki@szczecin.neo.pl

 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 • Nazwa nadana zamówieniu: 
  1. „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Logopedy i usługi Prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”
 • Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
  1. Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
 • Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi specjalistów w ramach projektu „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” w podziale na następujące części:

                        Część I – usługi Logopedy – CPV 803 40 000-9

Część II – usługi Prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych (rytmika) – CPV 80 000000-4

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać ofertę na jedną lub dwie części.
 • Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 3a, lub 3b, do Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem. 
 1.  
 • TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: dnia podpisania umowy do 31.01.2022r.  

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
  1.  
  2. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  3. Zostały określone w rozdziale IV pkt 2 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
  4. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:
  5. Zostały określone w rozdziale IV pkt 3 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
  6. DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH: 
  7. Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
 • KRYTERIA OCENY OFERT: CENA – 100 % – liczona wg wzoru:
 1.                         Cena najniższa spośród złożonych ofert
 2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

C (cena) = ————————————————————- 100 pkt x 100%

Cena oferty ocenianej

 

 

 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, sekretariat, w terminie do dnia 07.02.2020r., do godz. 12:00;
 • Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 07.02.2020r., o godz. 12:15 w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Gabinet Dyrektora. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
 3. Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
 5. Lista załączników: