Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Zapytanie ofertowe Nr ZŻM/16/2019: Sporządzenie dokumentacji projektowej, opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z odpowiedziami na pytania do przetargu dla zamówienia obejmującego dostawę i montaż 6 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu pn. „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III

 

Znak sprawy: ZŻM/16/2019                                                                             Szczecin, 10.07.2019

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin

I. Cel zamówienia:

Sporządzenie dokumentacji projektowej w postaci projektów koncepcyjnych, opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z odpowiedziami na pytania do przetargu dla zamówienia obejmującego dostawę i montaż 6 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu pn. Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III”.

II. Określenie trybu postępowania:

Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w oparciu o zapisy „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

III. Zakres rzeczowy zmówienia.

Zakres realizacji podzielony został na Etapy:

Etap I – wykonanie projektów koncepcyjnych systemów fotowoltaicznych dla następujących budynków użyteczności publicznej:

1.         Żłobek nr 1 „ Żagielek”, ul. Żaglowa 16, 70 – 832 Szczecin,

2.         Żłobek nr 2 „ Słoneczko”, ul. Kostki Napierskiego 6c, 70 – 783 Szczecin,

3.         Żłobek nr 3 „ Uszatek”, ul. Włościańska 3, 70 – 021 Szczecin,

4.         Żłobek nr 5 „ Biedronka”, ul. Kazimierza Królewicza 61, 71 – 551 Szczecin,

5.         Żłobek nr 8 „ Wróbelek”, ul. Niedziałkowskiego 49, 71 – 403 Szczecin,

6.         Żłobek nr 9 „Przy Strumyku”, ul. Brytyjska 19, 71 – 768 Szczecin.

Przedmiot zapytania w tym zakresie  ma być wykonany z uwzględnieniem poniższych warunków:

Wykonawca, w celu sporządzenia projektów koncepcyjnych instalacji fotowoltaicznych przeprowadzi wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje  oraz uzyska od Zamawiającego wszelką dokumentację niezbędną do rzetelnego wykonania przedmiotu umowy m.in. Program Funkcjonalno – Użytkowy, analizy wykonalności inwestycji oraz  ekspertyzy lub orzeczenia techniczne opracowane przez osoby do tego uprawnione, które będą miały na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementów konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia, które zostaną wywołane przez dobudowanie instalacji PV na budynku.

Wymagania formalne przedmiotu zapytania obejmują:

– wykonanie koncepcji systemu fotowoltaicznego na potrzeby wspomagania systemu energetycznego projektowanymi instalacjami fotowoltaicznymi,

– uzyskanie akceptacji Zamawiającego, reprezentowanego przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, na planowane rozwiązania projektowe.

Przed przystąpieniem do prac nad projektami koncepcyjnymi Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić pomiary podczas wizji lokalnej i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, reprezentowanego przez Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, na zawarte tam rozwiązania techniczne. Koncepcja powinna zawierać:

– propozycję zastosowanych produktów,

– propozycję rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu budynku,

– propozycję rodzaju konstrukcji modułów oraz sposobu jej kotwienia do konstrukcji obiektu,

– podział modułów na łańcuchy,

– dobór inwertera / inwerterów,

– symulacje, wykonane w jednym z dostępnych na rynku programów, potwierdzającą wymagane parametry w tym uzysk produkowanej energii w cyklach miesięcznych.

Projekty koncepcyjne powinny zawierać m.in.: lokalizację posadowienia modułów, rozprowadzenie instalacji elektrycznej, dobór poszczególnych elementów systemu takich jak kable, inwertery, zabezpieczenia elektryczne, schematy, sposób wpięcia instalacji fotowoltaicznych w istniejące układy w budynkach,  umożliwiające poprawne wykonanie projektowanej instalacji. Należy przewidzieć wszelkie elementy wymagane przepisami oraz zgodne z aktualną sztuką inżynierską. Dokumentacja musi zostać wyposażona we wszelkie uzupełniające opracowania konieczne do wykonania instalacji oraz oświadczenia projektantów określone prawem.

Projekty koncepcyjne powinny być opracowane przez uprawnione do tego osoby, posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną prace układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachu. Dokumentacja powinna zawierać koncepcję instalacji przepięciowej i zabezpieczającej dla paneli fotowoltaicznych oraz koncepcję  instalacji odgromowej, o ile istnieje w budynku.

Etap II –  opracowanie dokumentacji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy stosownie do wymagań ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn,. zm.), przepisów wykonawczych do w/w ustawy, a także wytycznych IZ RPO WZP 2014-2020. Umowa w tym zakresie obejmuje opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwane dalej SIWZ) wraz z wymaganymi załącznikami w tym także wzorem umowy na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz przygotowanie projektu odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców do treści SIWZ w trakcie procedury przetargowej przeprowadzanej na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych przez Zamawiającego oraz wprowadzenia ewentualnie wymaganych zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

1. Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia winni posiadać wymagane prawem uprawnienia umożliwiające wykonanie zadania.

2. Wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt wizji lokalnej w każdym ze żłobków, w obecności Dyrektora placówki lub innej osoby wyznaczonej, celem zapoznania się z zakresem i obszarem planowanych prac. Kontakt: tel. 91 434 16 16, Adam Kamiński.

V. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

    Cena najniższa

C =     ———————————            x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %

Cena oferty ocenianej

 

 

VI. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54LU1-LU2, 70-430 Szczecin, Sekretariat. lub wysłać w formie elektronicznej w plikach PDF na adres: s.polender@zespolzlobkow.szczecin.pl, do dnia 18.07.2019 r. do godz. 12.00. Kontakt: tel. tel. 91 434 16 16

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach, licząc od terminu składania ofert.

VII. Harmonogram realizacji zamówienia:

1.         Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy.

VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z

Zamawiającym.

 

IX. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

– Oferta przygotowana na załączonym wzorze (załącznik nr 1)  musi zawierać następujące elementy:

1) Pełne dane identyfikacyjne oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),

2) Datę przygotowania i termin ważności oferty

3) Cenę całkowitą netto i brutto oraz ceny netto i brutto.

4) Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),

5) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

– Do oferty proszę dołączyć kserokopię uprawnień wymaganych do realizacji przedmiotu zapytania.

 

X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

 

– zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;

– unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty,

bez podania przyczyny.

XI. Załączniki:

Nr 1 – formularz oferty:Formularz oferty ZŻM.16.2019.doc

Nr 2 – wzór umowy:Załącznik nr 2 – wzór umowy.pdf

______________________________________________________________

Postępowanie zostało unieważnione z powodu błędów w opisie przedmiotu zamówienia.