Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Przetargu nieograniczonym na Przebudowę pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 6 przy ul. Mazowieckiej.

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

UI. Śląska 54, 70-430 Szczecin

biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

 

                                                                                                                                           Szczecin, dnia 12.09.2019r.

 

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

Znak sprawy: ZŻM/22/2019

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego nr 6 przy ul Mazowieckiej 11/12 w Szczecinie”

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), zamieszcza informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 12.09.2019r.

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

540 600, 42 zł brutto

  1. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Budowlane Poldeco s.c. Andrzej Jakubiak vel Wojtczak i Ryszard Mazan

Ul Małopolska 57/7

70-514 Szczecin

 

Cena – 582 584,72 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że oferuje udzielenie rękojmi i gwarancji na okres 60 miesięcy.

Wykonawca oświadczył, że oferuje karę umowną . w wysokości 0,1 %

 

Oferta nr 2

FORHAUS Katarzyna Woźniak

Ul. 26 Kwietnia 45/36

71-126 Szczecin

Cena – 568 894,08 zł brutto

Wykonawca oświadczył, że oferuje udzielenie rękojmi i gwarancji na okres 60 miesięcy.

Wykonawca oświadczył, że oferuje karę umowną . w wysokości 0,1%

  1. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.

Agnieszka Rojek

DYREKTOR

Zespołu Żłobków Miejskich

Załączniki:

oswiadczenie_grupa_kapit.doc