KOMUNIKAT z dnia 14.01.2021r. dotyczący PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020

Czwartek, 14 Styczeń 2021
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż w roku 2021 prowadzona jest rekrutacja ciągła (w miarę wolnych miejsc) w ramach projektów:
1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)
2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)
W II kwartale 2021 roku planowe jest uruchomienie naboru do kolejnego projektu pn.:
4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie.
We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami.
Zasady rekrutacji, formularze itp. dostępne są na stronie internetowej ZŻM w Szczecinie w zakładce dotyczącej danego projektu.
Informujemy, iż od 1.01.2021 roku w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo obowiązuje uzyskanie zaświadczenia z ZUS potwierdzającego status osoby niepracującej. np. brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej. O zaświadczenie z ZUS można ubiegać się składając np. wniosek na druku US-7 lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Zaświadczenia uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania. Zaświadczenie może mieć formę elektroniczną lub wydruku z systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych wygenerowanego na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego. Wzory druków US-7 oraz wzory zaświadczeń z ZUS dostępne są w zakładkach dotyczących danego projektu ma stronie ZŻM w Szczecinie.
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o zakończeniu rekrutacji i realizacji projektu RPO WZ 2014-2020 Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7) z dniem 30.09.2020 roku. Nowo utworzone miejsca są obecnie włączone do systemu miejsc żłobkowych prowadzonych w ramach Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.