Ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE
na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko nie została wybrana żadna osoba
 
Uzasadnienie:
 
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie nie zgłosił się żaden kandydat.
Mając powyższe na uwadze konkurs został nierozstrzygnięty.
 
 
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie
Agnieszka Rojek
 

 

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni pracownika
 na stanowisko ds. zamówień publicznych


Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie z siedzibą przy ul. Śląskiej 54 LU1-LU2
w dniu 10 sierpnia 2020 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych.

Wymiar etatu : 1/1
Liczba etatów: 1
Rodzaj umowy : umowa o pracę

Wymagania:
 1. wykształcenie wyższe – mile widziane studia podyplomowe na kierunku prawo ds. zamówień publicznych;
 2. co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 3. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach
  samorządowych;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość problematyki zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych oraz obowiązujących przepisów;
 8. mile widziane doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków europejskich.


Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności (cv), z podaniem danych umożliwiających kontakt;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;
 8. oświadczenia kandydata:
- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.


Do zadań pracownika ds. zamówień publicznych będzie należało  m.in.
 1. przeprowadzanie zamówień na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin;
 2. przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ich modyfikacji, wzorów ofert i dokumentów oferentów oraz informacji umieszczanych na stronie internetowej  Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie;
 3. weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 4. umieszczanie kompletu informacji i dokumentów w Biuletynie Zamówień Publicznych lub bazie konkurencyjności;
 5. opracowywanie projektów korespondencji z oferentami;
 6. całościowy udziału w procesie komisji przetargowej;
 7. wykonywanie prac związanych z archiwizacją dokumentów i in.;
 8. monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego;
 9. udzielanie pomocy merytorycznej w dziedzinie zamówień publicznych innym pracownikom jednostki organizacyjnej Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych” należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:
Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie
ul. Śląska 54 LU1-LU2
70-430 Szczecin

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do 19 sierpnia 2020 r. do godz. 1500 (włącznie).

Dokumenty aplikacyjne które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie (w zakładce aktualności).