NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Zastępcy Dyrektora Żłobka Nr 2


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Żłobka nr 2 w Szczecinie.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Żłobka nr 2 w Szczecinie, wybrano następującą kandydatkę- Panią Małgorzatę Domańską zam. w Szczecinie

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnej kandydatki, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wskazaną powyżej kandydaturę.

Pani Małgorzata Domańska spełniła wszystkie wymogi formalne, wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku i otrzymała pozytywną ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej.

Agnieszka Rojek
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Szczecinie

 

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE

W DNIU 13.10.2020 R. OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Zastępcy Dyrektora Żłobka Nr 2 przy ulicy Kostki Napierskiego 6 c w Szczecinie

1. Wymagania niezbędna:

1) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi;
2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
4) nieposzlakowana opinia;
5) kandydat:
  1. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie została jemu zawieszona i ograniczona
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
  3. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  4. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
6) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
2. Wymagania dodatkowe (preferowane):

1) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, opiece nad dziećmi do lat 3 oraz umiejętność stosowania odpowiednich przepisów w praktyce;
2) umiejętność zarządzania informacją, podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny;
3) umiejętność negocjowania, budowania dobrych relacji;
4) umiejętność sprawnego organizowania własnej pracy;
5) komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań Zastępcy Dyrektora Żłobka Nr 2 będzie należało:
1) zastępowanie Dyrektora Żłobka Nr 2 podczas jego nieobecności w zakresie:
a) reprezentowania Żłobka na zewnątrz;
b) zawierania umów z rodzicami i opiekunami prawnymi o świadczenie usług opiekuńczo-edukacyjnych;
c) współpracy z jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli;
d) opracowywania materiałów informacyjnych i sprawozdawczych Żłobka;
e) nadzór nad stanem sanitarno- higienicznym Żłobka;
f) opiniowania i wnioskowania w sprawach kadrowych;
g) współpraca ze związkami zawodowymi;
2) koordynowanie i nadzór nad pracą pracowników w szczególności nad prawidłowym planowaniem
i realizacją zadań w Żłobku;

3) współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka;
4) organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bhp;
5) podejmowanie inicjatyw umożliwiających rozwój Żłobka oraz kreowanie jego pozytywnego wizerunku na zewnątrz;
6) bieżąca współpraca z pionem obsługi administracyjno – finansowo - księgowej Zespołu;
7) stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci;
8) tworzenie planu opiekuńczo-wychowawczego wpisanego w ramowy rozkład dnia w Żłobku;
9) realizowanie zasad profilaktyki prozdrowotnej oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród rodziców i dzieci.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia);
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy;
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności);
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o : braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo na tle seksualnym, o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru;
9) oświadczenia kandydata:

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54 Lu1-Lu2 (sekretariat), lub wysłać pocztą, w terminie do dnia 23.10.2020 r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Żłobka Nr 2 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie“ oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.


6. Dodatkowe informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ZŻM w Szczecinie.