NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. zamówień publicznych w Zespole Żłobków Miejskich

  DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE
W DNIU 02.03.2021 R. OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. zamówień publicznych w Zespole Żłobków Miejskich z siedzibą w Szczecinie ul. Śląska 54 LU1-LU2

1. Wymagania niezbędna:
  1. wykształcenie wyższe – mile widziane studia podyplomowe na kierunku prawo ds. zamówień publicznych;
  2. co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  3. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach
    samorządowych;
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. nieposzlakowana opinia;
  7. znajomość problematyki zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki udzielania zamówień publicznych przez jednostki finansów publicznych oraz obowiązujących przepisów;
  8. mile widziane doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków europejskich.


2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przeprowadzanie zamówień na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin;
2) przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ich modyfikacji, wzorów ofert i dokumentów oferentów oraz informacji umieszczanych na stronie internetowej  Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie;
3) weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
4) umieszczanie kompletu informacji i dokumentów w Biuletynie Zamówień Publicznych lub bazie konkurencyjności;
5) opracowywanie projektów korespondencji z oferentami;
6) całościowy udziału w procesie komisji przetargowej;
7) wykonywanie prac związanych z archiwizacją dokumentów i in.;
8) monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego;
udzielanie pomocy merytorycznej w dziedzinie zamówień publicznych innym pracownikom jednostki organizacyjnej Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie.
3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) umowa o pracę;
b) pełny etat
c) praca-administracyjno-biurowa, wykonywana w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie;
d) praca jednozmianowa, czas pracy zgodny z 8-godzinną dobową i 40- godzinną tygodniową norma czasu pracy;
e) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
e) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
g) oświadczenia kandydata:

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54 Lu1-Lu2 (sekretariat), lub wysłać pocztą, w terminie do dnia 15.03.2021 r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie“ oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.


6. Dodatkowe informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ZŻM w Szczecinie.