NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. Kontroli Zarządczej


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. Kontroli Zarządczej w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. Kontroli Zarządczej wybrano następującą kandydatkę- Panią Dorotę Herc-Staniszewską.

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnej kandydatki, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wskazaną powyżej kandydaturę.

Pani Dorota Herc- Staniszewska spełniła wszystkie wymogi formalne, wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku i otrzymała pozytywną ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej.

Agnieszka Rojek
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Szczecinie


 

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE

W DNIU 13.01.2021 R. OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. Kontroli Zarządczej w Zespole Żłobków Miejskich z siedzibą w Szczecinie ul. Śląska 54 LU1-LU2
1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe – finanse i rachunkowość, prawo, zarządzanie lub ukończone studia podyplomowe w zakresie kontroli zarządczej;
b) co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu kontroli zarządczej w jednostkach publicznych

c) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych;


2. Wymagania dodatkowe (preferowane):


1) posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów:
a) ustawy ochrony danych osobowych;
b) ustawy o finansach publicznych;
c) ustawy prawo zamówień publicznych;
d) ustawy o dostępie do informacji publicznej;
e) ustawy o rachunkowości;

f) ustawa o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3.

2) znajomość zagadnień dotyczących systemu kontroli jednostek sektora finansów publicznych oraz metodologii prowadzenia kontroli,
3) obowiązkowość, samodzielność, sumienność,
4) umiejętność planowania i koordynowania pracy,
5) inicjatywa, zaangażowanie w działaniu.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) zapewnienie kompletności i zgodności z obowiązującymi aktami prawa systemu kontroli zarządczej w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie;
2) sporządzanie dla Dyrektora propozycji planu działalności jednostki;
3) przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli o stanie kontroli zarządczej;
4) bieżące informowanie Dyrektora o stanie kontroli zarządczej w jednostce;
5) koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej;
6) opracowywanie sprawozdań o stanie kontroli zarządczej w jednostce na potrzeby instytucji zewnętrznych;
7) koordynowanie przebiegu procesu samooceny kontroli zarządczej w jednostce;
8) przekazywanie Dyrektorowi wyników samooceny oraz propozycji usprawnień systemu kontroli zarządczej;
9) prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu procedur kontroli zarządczej w jednostce;
10) koordynowanie realizacji zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w jednostce i dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem;
11) współpraca z dyrektorami żłobków oraz doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej.


4. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) umowa o pracę

b) pełny etat
c) praca administracyjno – biurowa, wykonywana w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie;
d) praca jednozmianowa, czas pracy zgodny z 8 – godzinną dobową i 40 – godzinną tygodniową normą czasu pracy;
e) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych;5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) oświadczenia kandydata:

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.6. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54 Lu1-Lu2 (sekretariat), lub wysłać pocztą, w terminie do dnia 29.01.2021 r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. Kontroli Zarządczej w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie“ oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.


7. Dodatkowe informacje.
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ZŻM w Szczecinie.