NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Klubów Dziecięcych

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Klubów Dziecięcych
DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE
W DNIU 24 maja 2021 ROKU OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownik Klubów Dziecięcych – umowa o pracę


1. Wymagania niezbędna:

1) posiada wykształcenie średnie lub wyższe: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo, lub

posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3
2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
4) nieposzlakowana opinia;
5) kandydat:
  1. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie została jemu zawieszona i ograniczona
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
  3. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  4. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
6) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
z dostępem ograniczonym.

2. Wymagania dodatkowe (preferowane):

1) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, opiece nad dziećmi do lat 3 oraz umiejętność stosowania odpowiednich przepisów w praktyce;
2) umiejętność zarządzania informacją, podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny;
3) umiejętność negocjowania, budowania dobrych relacji;
4) umiejętność sprawnego organizowania własnej pracy;
5) komunikatywność, kultura osobista, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i konfliktowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) nadzór nad realizacją Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie,

2) nadzór nad realizacją Regulaminu Organizacyjnego Klubów Dziecięcych i planu pracy opiekuńczo - wychowawczego Klubów Dziecięcych;
3) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Klubów Dziecięcych Regulaminu Pracy;
4) organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bhp;
5) kierowanie całokształtem działalności Klubów  Dziecięcych i reprezentowanie ich na zewnątrz;
i realizacją zadań w Klubach  Dziecięcych;

7) prowadzenie rekrutacji oraz weryfikowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Klubów Dziecięcych;
8) zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, o świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych;
9) prowadzenie ewidencji dzieci zapisanych do Klubów Dziecięcych i listy oczekujących na miejsce
 w Klubach  Dziecięcych;

10) prowadzenie ewidencji obecności dzieci w Klubach Dziecięcych  oraz ewidencji odpłatności (wpłat i zwrotów) za Kluby Dziecięce;
11) współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka;
12) współpraca z jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli;
13) opracowanie materiałów informacyjnych oraz sprawozdawczych dotyczących Klubów Dziecięcych;
14) nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym Klubów Dziecięcych i jego bezpośrednim otoczeniem; 
15) nadzór nad dokumentami związanymi z wymaganiami systemu HACCP i funkcjonowaniem systemu w Klubach Dziecięcych;
16) podejmowanie inicjatyw umożliwiających rozwój Klubów Dziecięcych oraz kreowanie jego pozytywnego wizerunku na zewnątrz;
17) bieżąca współpraca z pionem obsługi administracyjno – finansowo - księgowej Zespołu Żłobków Miejskich;
18) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kadrowych Klubów Dziecięcych, w szczególności
w zakresie nagradzania, premiowania, awansowania, udzielania urlopów, zwolnień oraz kar porządkowych;              


4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia);
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy;
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności);
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o: braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo na tle seksualnym, o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru;
9) oświadczenia kandydata:
- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.5. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54 Lu1-Lu2 (sekretariat), lub wysłać pocztą, w terminie do dnia 04.06.2021 r.
w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Kierownik Klubów Dziecięcych w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie“ oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

6. Dodatkowe informacje.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani
o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ZŻM w Szczecinie.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Klubów Dziecięcych

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Klubów Dziecięcych w Szczecinie, wybrano następującą kandydatkę- Panią Agnieszkę Krupę zam. w Szczecinie

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnej kandydatki, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wskazaną powyżej kandydaturę.

Pani Agnieszka Krupa spełniła wszystkie wymogi formalne, wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku i otrzymała pozytywną ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej.

Agnieszka Rojek
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Szczecinie