WYNIKI NABORU NA STANOWISKO NA STANOWISKO URZĘDNICZE ds. techniczo-eksploatacyjnych w Zespole Żłobków Miejskich


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. techniczo-eksploatacyjnych w Zespole Żłobków Miejskich.

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE
W DNIU 31.08.2021 R. OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zespole Żłobków Miejskich z siedzibą w Szczecinie ul. Śląska 54 LU1-LU2


1. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie  min. średnie techniczne (preferowane budownictwo);
  2. co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań;
  3. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach
    samorządowych;
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. nieposzlakowana opinia;
  7. obsługa pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej oraz projektowej;
b) umiejętność planowania i zarządzania pracą pracowników gospodarczych;
c) ogólna znajomość zagadnień oraz wymagań związanych z utrzymaniem budynków i przyległych terenów, zasad  realizacji napraw, remontów, inwestycji oraz prac konserwatorskich, przeglądów;
d) znajomość zastosowania i obsługi elektronarzędzi;
e) energiczność w działaniu, sprawność fizyczna;
f) ogólna znajomość urządzeń infrastruktury technicznej budynków;
g) umiejętność właściwego wyszukiwania i korzystania z przepisów, m.in. :3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1) nadzór nad bieżącym oraz prawidłowym utrzymaniem sprawności budynków (wraz z urządzeniami), przyległych terenów oraz kontrola ich stanu;

2) weryfikacja dostępności budynku oraz planowanie usprawnień z tym związanym;
3) kontrola jakości wykonywanych prac konserwacyjnych, naprawczych, remontowych;
4) wyznaczanie prac robotnikom gospodarczym oraz nadzór nad ich realizacją i poprawnością wykonywania;
5) udział w przeglądach stanu technicznego sprawności obiektów oraz urządzeń wynikających z właściwych przepisów prawa budowlanego;
6) nadzór nad terminowością oraz poprawnością wykonywanych przeglądów oraz nad poprawnością ich dokumentacji;
7) prowadzenie odpowiedniej segregacji dokumentacji technicznej dotyczącej budynków,
8) kontrola aktualności oraz poprawności wpisów w księgach obiektów budowlanych i dokonywanie wpisów w księgach budowlanych;
9) bezpośrednia pomoc i wspieranie pracowników gospodarczych w realizowanych zadaniach;
10) prowadzenie ewidencji oraz kontrola stanu mienia wykorzystywanego przez pracowników gospodarczych;
11) współpraca w zakresie realizacji zadań z innymi pracownikami Zespołu Żłobków Miejskich;
12) wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie bezpośredniego przełożonego.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) umowa o pracę;
b) pełny etat
c) praca-administracyjno-biurowa wykonywana w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie;
d) praca jednozmianowa, czas pracy zgodny z 8-godzinną dobową i 40- godzinną tygodniową norma czasu pracy;
e) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych.


5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) oświadczenia kandydata:


- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.


6. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54 Lu1-Lu2 (sekretariat), lub wysłać pocztą, w terminie do dnia 11.09.2021 r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie“ oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.


7. Dodatkowe informacje.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ZŻM w Szczecinie.