NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zespole Żłobków Miejskich z siedzibą w Szczecinie

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE
W DNIU 22.12.2021 R. OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zespole Żłobków Miejskich z siedzibą w Szczecinie
ul. Śląska 54 LU1-LU21. Wymagania niezbędna:
  1. wykształcenie wyższe lub średnie (preferowany kierunek budownictwo)
  2. co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  3. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach
    samorządowych;
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. nieposzlakowana opinia;
  7. obsługa pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej.
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej;
b) ogólna znajomość zasad projektowania, kosztorysowania i realizacji remontów i inwestycji w budownictw
c) znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy:
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zlecanie i kontrola poprawności prac na stanowiskach gospodarczych;
b) kontrola i ewidencja czasu pracy na stanowiskach gospodarczych;
c) prowadzenie ewidencji wykonanych prac przez pracowników gospodarczych;
d) udział w inwentaryzacjach;
e) udział w prowadzeniu rocznych przeglądów stanu technicznego sprawności obiektów;
f) prowadzenie rejestru koniecznych, planowanych oraz wykonanych prac remontowych;
g) kontrola aktualności wpisów ksiąg obiektów budowlanych;
h) dokonywanie wpisów w księgach obiektów budowlanych;
i) archiwizacja i raportowanie prowadzonej dokumentacji;
j) kontrola jakości wykonywanych prac konserwacyjnych, remontowych oraz budowlanych;
k) przygotowywanie danych na temat bieżących potrzeb remontowych oraz inwestycyjnych;
l) prowadzenie ewidencji przeglądów budynków oraz wyposażenia;
ł) planowanie i nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów budynków oraz wyposażenia;
m) współpraca w zakresie realizacji obowiązków pracownika ds. techniczno-administracyjnych;
n) prowadzenie ewidencji, zapotrzebowania narzędzi będących na stanie pracowników gospodarczych;
o) kontrola stanu technicznego oraz poprawności użytkowania narzędzi będących na stanie pracowników gospodarczych.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) umowa o pracę;
b) pełny etat
c) praca-administracyjno-biurowa wykonywana w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie;
d) praca jednozmianowa, czas pracy zgodny z 8-godzinną dobową i 40- godzinną tygodniową norma czasu pracy;
e) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) oświadczenia kandydata:

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.


6. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54 Lu1-Lu2 (sekretariat), lub wysłać pocztą, w terminie do dnia 04.01.2022 r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. techniczno-eksploatacyjnych w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie“ oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.


7. Dodatkowe informacje.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ZŻM w Szczecinie.