NABORÓR NA STANOWISKO NA STANOWISKO URZĘDNICZE radcy prawnego w Zespole Żłobków Miejskich

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE
W DNIU 14.01.2022 R. OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Radca prawny w Zespole Żłobków Miejskich z siedzibą w Szczecinie
ul. Śląska 54 LU1-LU21. Wymagania niezbędna:
 1. wykształcenie wyższe
 2. co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 3. znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych, w szczególności:  ustawy o samorządzie gminnym,  ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks pracy, o ochronie danych osobowych, ustawy
   o ochronie informacji niejawnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 4. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach
  samorządowych;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. obsługa pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej.
2. Wymagania dodatkowe:
a)  zdolności  analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność pracy
w zespole,

b)  umiejętność sprawnej obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu oraz w programach komputerowych z bazą aktów prawnych,
c)  predyspozycje osobowościowe; odpowiedzialność, systematyczność , dokładność, rzetelność,
komunikatywność.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie działania komórek organizacyjnych Zespołu;
b) opiniowanie w sprawach szczególnie skomplikowanych, przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń oraz regulaminów działania Zespołu;
c) sprawowanie zastępstwa Zespołu w postępowaniach sądowych, administracyjnych na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
d) przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Zespół oraz bieżące doradztwo w zakresie rozumienia zapisów umów;
e) przygotowywanie projektów pism i oświadczeń w zakresie działania Zespołu;
f) pomoc prawna przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych;
g) wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie bezpośredniego przełożonego.4. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) umowa o pracę,
b) 1/2 etatu,
c) praca-administracyjno-biurowa wykonywana w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie;
d) praca jednozmianowa, czas pracy zgodny z 4-godzinną dobową i 20- godzinną tygodniową norma czasu pracy;
e) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz z obsługą urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopia),
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo umyślne (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności),
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
i) oświadczenia kandydata:

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie, uwzględniając z art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.


6. Określenie terminu i miejsca składania wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54 Lu1-Lu2 (sekretariat), lub wysłać pocztą, w terminie do dnia 24.01.2022 r. w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze radca prawny w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie“ oraz imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.


7. Dodatkowe informacje.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ZŻM w Szczecinie.