OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020"

 USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska  54, 70-430 Szczecin

zlobki@szczecin.neo.pl
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 1. Nazwa nadana zamówieniu:
"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”
 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi specjalisty w ramach projektu „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” w zakresie prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych (rytmika) – CPV 80 000000-4
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 do Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: dnia podpisania umowy do 31.01.2022r.  
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
 1. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zostały określone w rozdziale IV pkt 2  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
 1.  WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:
Zostały określone w rozdziale IV pkt 3  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
 1.  DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:
Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
 CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:
                        Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- 100 pkt x 100%
Cena oferty ocenianej

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, sekretariat, w terminie do dnia 16.07.2020r., do godz. 12:00;
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 16.07.2020r., o godz. 12:15 w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Gabinet Dyrektora. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
 3. Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Lista załączników:
Zał. do Ogłoszenia – Instrukcja dla wykonawców
Zal_1_formularz_oferty_Rytmika.doc
Zal_2_oswiadczenie.doc
Zal_3_wzor_umowa_specjalisci_Rytmika.pdf
 


Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska  54, 70-430 Szczecin

                                                                                                                                                                                      Szczecin, 16.07.2020r.

ZMIANA OGŁOSZENIA I INSTRUKCJI

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020"

 USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP
Zamawiający na podstawie Rozdziału VIII pkt 11 „Instrukcji dla wykonawców” dokonuje zmiany treści ogłoszenia  i Instrukcji poprzez przedłużenie terminy składania i otwarcia ofert do dnia 24 lipca 2020r.
Ilekroć w Ogłoszeniu lub Instrukcji występowała data 16.07.2020r. zastępuje się ją datą 24.07.2020r.

Agnieszka Rojek
DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich


 


Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin

zlobki@szczecin.neo.pl

Szczecin, 24.07.2020r.
 

ZMIANA OGŁOSZENIA I INSTRUKCJI NR 2

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020"

USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

Zamawiający na podstawie Rozdziału VIII pkt 11 „Instrukcji dla wykonawców” dokonuje zmiany treści ogłoszenia i Instrukcji poprzez przedłużenie terminy składania i otwarcia ofert do dnia 31 lipca 2020r.

Ilekroć w Ogłoszeniu lub Instrukcji występowała data 24.07.2020r. zastępuje się ją datą 31.07.2020r.

Agnieszka Rojek

DYREKTOR

Zespołu Żłobków Miejskich


Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin

biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl Szczecin, 13.08.2020 r.


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020"


USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP


Zamawiający informuje na podstawie art. 138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o udzieleniu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Pani Agnieszce Skrzypiec, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: „REMI Agnieszka Skrzypiec”, ul. Polskich Marynarzy 52/27, 71-050 Szczecin.
Agnieszka Rojek
DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich