Świadczenie usług cateringowych w 2021 roku dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku Publicznym nr 9 Oddział, przy ul. Łącznej 22 w Szczecinie

Nr sprawy: ZŻM/36/2020                                                     

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na:
„Świadczenie usług cateringowych w 2021 roku dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku Publicznym nr 9 Oddział, przy ul. Łącznej 22 w Szczecinie”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP
 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

ul. Śląska 54 LU1-LU2, 70-430 Szczecin
biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl 
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 1. Nazwa nadana zamówieniu: „Świadczenie usług cateringowych w 2021 roku dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku Publicznym nr 9 Oddział, przy ul. Łącznej 22 w Szczecinie”.
 2. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
usługi społeczne na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „pzp”,
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku nr 9, oddział, znajdującego się przy ul. Łącznej 22 w Szczecinie na 2021 rok (przygotowanie i dostarczanie gotowych posiłków: I śniadanie, II śniadanie i  dwudaniowy obiad) w okresie od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z wyłączeniem weekendów, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy dla maksymalnie 36 dzieci,
 2. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji dla wykonawców,
 3. Kody CPV: 55321000-6 – usługi przygotowywania posiłków, 55521200-0 -  usługi dowożenia posiłków.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
 1. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zostały określone w rozdziale IV pkt 2  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

 1.  WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:
Zostały określone w rozdziale IV pkt 3  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
 1.  DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:
Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
Zostały określone w rozdziale VII Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, sekretariat, w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. do godz. 10:00;
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Gabinet Dyrektora. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Załącznik:
 
Zamawiający informuje na podstawie art. 138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., że w dniu 18.12.2020 r została podpisana umowa na „Świadczenie usług cateringowych w 2021 roku dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w Żłobku Publicznym nr 9 Oddział, przy ul. Łącznej 22 w Szczecinie” z "P.H.U. Presto Grzegorz Sołoducha".