Unieważnione: Dokończenie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu przeznaczonego na klub dziecięcy przy ul. Mazurskiej 31/5 w Szczecinie, w ramach projektu pn.: „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie".


Nr referencyjny: ZŻM/1/2021
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dokończenie robót budowlanych polegających na przebudowie lokalu przeznaczonego na klub dziecięcy przy ul. Mazurskiej 31/5 w Szczecinie, w ramach projektu pn.: „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie",

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 190.489,52 zł brutto