Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Psychologa, Logopedy, Dietetyka i Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Psychologa, Logopedy, Dietetyka i Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020"

 USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Ul. Śląska  54, 70-430 Szczecin

zlobki@szczecin.neo.pl
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 1. Nazwa nadana zamówieniu:
"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi Psychologa, Logopedy, Dietetyka i Terapeuty Zajęciowego w ramach projektu pn. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”
 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP
 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia są usługi specjalistów w ramach projektu „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” w podziale na następujące części:
                        Część I - usługi Psychologa – CPV 851 21 270-6
                        Część II - usługi Logopedy – CPV 803 40 000-9
                        Część III - usługi Terapeuty Zajęciowego – CPV 805 70 000-0
                        Część IV – usługi Dietetyka – CPV 85000000-9
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać ofertę na jedną lub kilka części.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach nr 3a, 3b, 3c lub 3d do Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia: dnia podpisania umowy do 31.01.2022r.  
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
 1. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zostały określone w rozdziale IV pkt 2  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
 1.  WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:
Zostały określone w rozdziale IV pkt 3  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
 1.  DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:
Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
 CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:
                        Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- 100 pkt x 100%
Cena oferty ocenianej

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, sekretariat, w terminie do dnia 24.01.2020r., do godz. 13:00;
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 24.01.2020r., o godz. 13:15 w siedzibie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54, 70-430 Szczecin, Gabinet Dyrektora. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
 3. Jeśli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
Lista załączników:
    Instrukcja:instrukcja_specjalisci
    Załącznik nr 1:formularz_oferty
    Załącznik nr 2:oswiadczenie
    Załącznik nr 3a: wzor_umowa_specjalisci
    Załącznik nr 3b:wzor_umowa_specjalisci
    Załącznik nr 3c: wzor_umowa_specjalisci
    Załącznik nr 3d: wzor_umowa_specjalisci