polityka-prywatnosci-i-cookies

Zgodnie z art.  Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego jest Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie z siedzibą w 70-430 Szczecin ul. Śląska 54 LU1-LU2.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZŻM w Szczecinie możliwy jest pod adresem email: iod@it-serwis.com.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do żłobka, sprawowania prawidłowej opieki oraz przepisów nakładających na administratora obowiązek realizacji powierzonych zadań na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c, Art. 9 ust. 2 lit. a, b,  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. a także przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  Dz. U. 2011 Nr 45, poz. 235, Art. 3a.
  4. Pana/Pani dane osobowe oraz dziecka przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazu Akt.
  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
  7. podanie Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest wymagane ustawowo, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy.
  8. Administrator nie planuje dalej przetwarzać Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.