Projekt kluby dziecięceKOMUNIKAT z dnia 11.01.2022r. dotyczący PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020:
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż w roku 2022 prowadzona jest rekrutacja ciągła (w miarę wolnych miejsc) w ramach projektów:
1/ „4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie” – projekt trwa do 31.12.2022 roku;
2/ „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” (żłobki nr 2, 3 i 6) – projekt trwa do 31.03.2022 roku.
We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami. Pierwszeństwo uzyskują też dzieci z niepełnosprawnością.
Zasady rekrutacji, formularze itp. dostępne są na stronie internetowej ZŻM w Szczecinie w zakładce dotyczącej danego projektu.
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o zakończeniu rekrutacji i realizacji projektu RPO WZ 2014-2020 „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)” z dniem 31.12.2021 roku. Nowo utworzone miejsca są obecnie włączone do systemu miejsc żłobkowych prowadzonych w ramach Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia 02.08.2021r. dotyczący rekrutacji do PROJEKTU RPO WZ 2014-2020

”4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”.
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o rekrutacji ciągłej do projektu
”4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”.
1. Informujemy o zakończeniu w dniu 31.07.2021r. I etapu rekrutacji do projektu. Osoby wstępnie zakwalifikowane otrzymają informację drogą telefoniczną do dnia 09.08.2021r. W razie braku kontaktu telefonicznego,  w celu ustalenia czy dana osoba się zakwalifikowała prosimy o osobisty kontakt z Zespołem Żłobków Miejskich od dnia 10.08.2021 lub o kontakt telefoniczny nr: 781 477 886.
2. W związku z COVID 19 nie są planowane grupowe spotkania organizacyjne. Osoby wstępnie zakwalifikowane otrzymają do dnia 13.08.2021r. PAKIET INFORMACYJNY DOTYCZĄCY UDZIAŁU W PROJEKCIE. PAKIET zostanie przesłany drogą mailową na adres wskazany w formularzu rekrutacyjnym. Osoby, które nie podały adresu mailowego w formularzu rekrutacyjnym prosimy o odbiór PAKIETU INFORMACYJNEGO w Zespole Żłobków Miejskich od dnia 13.08.2021r.
3. Osoby, których dzieci nie mają ukończonego 1-ego roku życia na dzień 01.09.2021 roku zostały wpisane na listę rezerwową.
4. REKRUTACJA CIĄGŁA.
Informujemy, iż z dniem 02.08.2021 roku rozpoczyna się rekrutacja ciągła uzupełniająca na wolne miejsca w ramach projektu. Rekrutacja dotyczy osób zainteresowanych opieką nad dzieckiem od 01.09.2021 roku i spełniających warunki udziału w projekcie na dzień rekrutacji i dzień 01.09.2021 roku. Osoby, których dzieci nie mają ukończonego 1-ego roku życia na dzień 01.09.2021 roku zostaną wpisane na listę rezerwową.
5. Informacje o projekcie.
W ramach projektu planowane jest uruchomienie od 01.09.2021r. 100 nowych miejsc.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie https://zespolzlobkow.szczecin.pl/ w zakładce „Projekty UE”/Projekt kluby dziecięce.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54 LU1-LU2 w godzinach 8:00-14:30.
Lokalizacja klubów dziecięcych: ul. Piłsudskiego 14, ul. Łokietka 33, ul. Mazurska 31, al. Wojska Polskiego 46
Wsparcie w projekcie mogą uzyskać rodzice/prawni opiekunowie dzieci w wieku od 1. roku życia do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych. Dopuszczamy udział w rekrutacji rodziców przebywających na urlopach rodzicielskich/macierzyńskich pod warunkiem, iż w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem rodzic będzie spełniał ww. warunek.
Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia.
We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami.


KOMUNIKAT  z dnia 15.06.2021r. dotyczący rekrutacji do PROJEKTU RPO WZ 2014-2020 ”4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”.

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o rekrutacji do projektu
4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”.
W ramach projektu planowane jest uruchomienie od 01.09.2021r. 100 nowych miejsc.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie https://zespolzlobkow.szczecin.pl/ w zakładce „Projekty UE”/Projekt kluby dziecięce.
Rekrutacja trwać będzie od dnia 15.06.2021 do 31.07.2021r. O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Wstępna lista zostanie ustalona do dnia 13.08.2021r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie ul. Śląska 54 LU1-LU2 w godzinach 8:00-14:30.
Lokalizacja klubów dziecięcych: ul. Piłsudskiego 14, ul. Łokietka 33, ul. Mazurska 31, al. Wojska Polskiego 46
Osoby wstępnie zakwalifikowane zobowiązane będą do odbycia spotkań informacyjnych, które odbędą się w dniach 16 i 17.08.2021. (miejsce i godzina zostaną podane w komunikacie do dnia 13.08.2021.
Wsparcie w projekcie mogą uzyskać rodzice/prawni opiekunowie dzieci w wieku od 1. roku życia do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych. Dopuszczamy udział w rekrutacji rodziców przebywających na urlopach rodzicielskich/macierzyńskich pod warunkiem, iż w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem rodzic będzie spełniał ww. warunek.
Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia.
We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami.

Do wypełnienia przez kandydata do projektu:

Do zapoznania się przez kandydata do projektu:

Wniosek elektroniczny o przyjecie dziecka do klubu:
Projekt „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pt. „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”  uruchomi w II połowie 2020 roku 100 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w klubach dziecięcych.

Głównym celem projektu jest umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy dla min. 100 rodziców i/lub opiekunów (w tym co najmniej 98 kobiet) poprzez utworzenie i funkcjonowanie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w 4 nowych publicznych klubach dziecięcych w Szczecinie w okresie od 01.02.2020r.do 31.12.2022r. Przewidywane rozpoczęcie faktycznej opieki nad dziećmi planowane jest na II połowę 2020 roku, ale z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac adaptacyjnych termin ten może ulec zmianie. Komunikat precyzujący termin rozpoczęcia opieki ukaże się na początku sierpnia 2020 roku.

Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu osoby niepracującej (tj. bezrobotnej, biernej zawodowo lub przebywającej na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) i w związku z tym pozostawanie poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

PIERWSZEŃSTWO UDZIAŁU W PROJEKCIE PRZYSŁUGUJE RODZICOM/OPIEKUNOM  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Kluby dziecięce usytuowane będą w różnych lokalizacjach miasta Szczecin. Ich adresy oraz terminy rozpoczęcia opieki i naboru do projektu podane zostaną w terminie późniejszym. Co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem opieki zostanie opublikowany Regulamin rekrutacji wraz z formularzami rekrutacyjnymi. Osoby zainteresowane opieką mogą wstępnie zapoznać się z zasadami rekrutacji jakie obowiązywały do innych projektów RPO realizowanych przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie (np. Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6) gdyż zasady naboru będą podobne.

Wartość projektu:   3 267 799,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 777 629,78 zł

Wkład budżetu państwa: 325 753,97 zł

Wkład własny: 164 416,00 zł
 


KOMUNIKAT z dnia 07.05.2021r. dotyczący PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020:
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż od połowy czerwca 2021 roku planowane jest uruchomienie naboru do kolejnego projektu pn.:
4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie.
W ramach projektu planowane jest uruchomienie 100 nowych miejsc.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne od 15.06.2021r. na stronie https://zespolzlobkow.szczecin.pl/ w zakładce „Projekty UE”/Projekt kluby dziecięce.
Rekrutacja trwać będzie do 31.07.2021r.
Rozpoczęcie opieki nad dziećmi jest planowane od 1.09.2021r.
Lokalizacja klubów dziecięcych: ul. Piłsudskiego 14, ul. Łokietka 33, ul. Mazurska 31, al. Wojska Polskiego 46.
Jednocześnie informujemy, iż w roku 2021 prowadzona jest rekrutacja ciągła (w miarę wolnych miejsc) w ramach projektów:
1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)
2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)
Wsparcie mogą uzyskać rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:
1/ są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych,
lub
2/ są osobami pracującymi, którzy aktualnie (w czasie rekrutacji oraz do dnia podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem) przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.
Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. W przypadku pierwszej grupy osób (osoby niepracujące, w tym przebywające na urlopach wychowawczych) uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia. W przypadku drugiej grupy osób (osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich) uczestnik musi wrócić do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku. 

We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami.
Zasady rekrutacji, formularze itp. dostępne są na stronie internetowej ZŻM w Szczecinie w zakładce dotyczącej danego projektu.
 


Projekt  „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie” jest dofinansowany z budżetu państwa.
Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: budżet państwa.
Nazwę zadania: „4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie”
Wartość dofinansowania z budżetu państwa:  325 753,97 zł
Całkowita wartość zadania: 3 267 799,75 zł
Celem projektu jest umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy dla min. 100 rodziców/opiekunów (w tym co najmniej 98 kobiet) poprzez utworzenie i funkcjonowanie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w 4 nowych publicznych klubach dziecięcych Szczecinie w okresie od 01.02.2020 - 31.12.2022r. Realizacja projektu umożliwi podjęcie zatrudnienia min. 100 os.(bezrobotnym i biernym zawodowo) z terenu Gminy Miasto Szczecin, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy-poprzez objęcie ich dzieci opieką w 4 nowych klubach dziecięcych w okresie 09.2021-12.2022.