RODO

Deklaracja RODO
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), zwanego dalej RODO, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie z siedzibą w 70-430 Szczecin ul. Śląska 54 LU1-LU2.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – Macieja Dembińskiego, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@it-serwis.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do żłobka, sprawowania prawidłowej opieki, oraz wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zadań:
  • rekrutacji, zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO,
  • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c RODO,
  • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a, b RODO, a także art. 3a przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 poz.75 tj.).
Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Nie będziemy Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych przekazywali do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a w przypadku materiałów archiwalnych, nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz.164)   
Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację zadania przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką ich przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.