Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

Data publikacji stron internetowych: 01.01.2021 r.       
Data ostatniej aktualizacji: 15.11.2021 r.
Strony internetowe Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń opisanych w poniższych punktach.
Poruszanie się bez użycia myszki
Obsługa strony jest utrudniona przy użyciu klawiatury, część pól nie posiada wyraźnego podświetlenia obecnie zaznaczonego menu lub treści.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Stosowanie czytników stron
Na dzień sporządzenia oświadczenia strona nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników ekranów.
Wielkość czcionki
Na stronie w górnym pasku serwisu można wybrać powiększenie (A+) lub pomniejszenie (A-) wielkości czcionki. Ponadto, przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu.
Kontrast
Na stronie w górnym pasku serwisu można wybrać jeden z dwóch wariantów wyświetlania treści:
normalny i wysoki kontrast (obraz czarno-biały).
Zrozumiałość i czytelność treści
Treści i sposób prezentacji przygotowujemy tak aby treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.
Opisy alternatywne grafik i zdjęć
Na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie do umieszczanych grafik i zdjęć przedstawiających istotne informacje są dodane alternatywne opisy.

Oświadczenie sporządzono dnia 19.01.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Na bieżąco staramy się zapewnić dostępność naszej strony i serwisów. Jeżeli znajdziesz błędy – prosimy o kontakt pod adres e-mail: ADMINISTRATOR STRONY.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Król, adres poczty elektronicznej lurk@lurk.com.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 91 82-98-555 .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu to powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.