Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie zatrudni Kadrową

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska 54 LU1-LU2 w dniu 6 lipca 2020 roku  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-kadrowych.

Wymiar etatu: 1/1 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania:
 1. wykształcenie wyższe
 2. co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 3. obywatelstwo polskie
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 5. niekaralność/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość: Kodeksu Pracy, Ustawy o Pracownikach Samorządowych

Wymagane dokumenty:
 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
 2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu),
 3. list motywacyjny,
 4. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie
 7. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku wyłonienia kandydata wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru.

 Do zadań Pracownika ds. administracyjno-kadrowych będzie należało:

 1.  prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników:
     a) kompletowanie wymaganych dokumentów,
     b) kierowanie zatrudnianych pracowników na badania lekarskie,
     c) przygotowywanie projektów umów o pracę,
     d) ustalanie uprawnień w zakresie prawa do wysługi lat i nagród jubileuszowych,
e) zawiadamianie nowozatrudnionych pracowników o przysługującym im wymiarze urlopu
wypoczynkowego,
f) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski pracowników ubiegających  się o urlop bezpłatny i wychowawczy oraz urlop związany z rodzicielstwem,
g) przygotowywanie spraw związanych z awansami, nagradzaniem, karaniem i przenoszeniem pracowników;
 2.  prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy:
 a) przygotowywanie do decyzji Dyrektora odpowiednich dokumentów dot. rozwiązania stosunku pracy z pracownikami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
      b) wystawianie świadectw pracy,
      c) załatwianie spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalnym i rentowym pracowników;
 3. wprowadzanie danych osobowych do programu kadrowego oraz przekazywanie drogą
      elektroniczną danych do ZUS;
 4.  obsługa archiwalna akt osobowych;
 5.  gromadzenie list obecności z podległych jednostek;
      6.  prowadzenie ewidencji czasu pracy;
      7.  prawidłowe i terminowe  sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej;


Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-kadrowych należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:
Zespół Żłobków Miejskich
Ul. Śląska 54 LU1-LU2
70-430 Szczecin 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 17.07.2020 r. (włącznie).

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie  zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce aktualności).
 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. administracyjno-kadrowych

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-kadrowych, wybrano następującą kandydatkę- Panią Renatę Skrok

Uzasadnienie:

Na podstawie wstępnej selekcji i analizy dokumentacji aplikacyjnej kandydatki, kwestionariusza osobowego oraz bezpośrednio poprzez rozmowę indywidualną Komisja Rekrutacyjna pozytywnie rozpatrzyła wskazaną powyżej kandydaturę.

Pani Renata Skrok spełniła wszystkie wymogi formalne, wykazała się wysokim poziomem wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku i otrzymała pozytywną ocenę w rozmowie kwalifikacyjnej.

Agnieszka Rojek

Dyrektor

Zespołu Żłobków Miejskich

w Szczecinie