Nabór ciągły na stanowisko: pielęgniarka i położnej

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Śląska 54 LU1-LU2, ogłasza nabór ciągły na stanowisko pielęgniarka/położna

I .Wymagania wobec kandydata:

 1. posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 8. Wymagania dodatkowe:
 9. wysoka kultura osobista,
 10. umiejętność pracy w zespole,
 11. sumienność i zaangażowanie,
 12. odporność na stres,
 13. cierpliwość,
 14. komunikatywność,
 15. mile widziana osoba niepaląca.

III. Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.
 2. Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.
 3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.
 4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
 5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.
 6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.
 8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.
 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 10. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.

11.Współudział w planowaniu jadłospisu.

12.Udział w kontrolach Sanepidu.

13.Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.

14.Prowadzenie apteczki.

15.Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.

16.Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.

 1. Prowadzenie dokumentacji HACCP.

18.Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Zespole Żłobków Miejskich.

 1. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.
 1. Warunki pracy:
 2. umowa o pracę 1/1 etatu
 3. praca od poniedziałku do piątku
 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego
 10. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Śląskiej 54 w Szczecinie

Kandydaci, którzy spełnią formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie zaproszeni na II etap naboru, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich, www.zespolzlobkow.szczecin.pl (w zakładce aktualności).