Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego przy ul. Kusocińskiego 2 w Szczecinie na potrzeby Żłobka Publicznego


Nr referencyjny: ZŻM/6/2021
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego przy ul. Kusocińskiego 2 w Szczecinie na potrzeby Żłobka Publicznego”.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1.747.312,87 zł brutto.