Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Projekt Żłobek „Zając Borówka”

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie
w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
pt. „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie
uruchomi w drugiej połowie 2019 roku 60 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy minimum 60 osobom (bezrobotnym/biernym zawodowo, pracującym) z terenu Gminy Miasto Szczecin, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Żłobek zostanie uruchomiony przy ulicy Szosa Polska w Szczecinie. Żłobek będzie mógł przyjąć jednorazowo do 60 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 3 843 925,38 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 267 336,57 zł.

Informacje o rekrutacji rodziców/prawnych opiekunów zostaną podane na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie do końca czerwca 2019 roku. Rekrutacja jest przewidziana od lipca 2019 roku.