Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6KOMUNIKAT z dnia 11.01.2022r. dotyczący PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020:
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż w roku 2022 prowadzona jest rekrutacja ciągła (w miarę wolnych miejsc) w ramach projektów:
1/ „4 publiczne kluby dziecięce w Szczecinie” – projekt trwa do 31.12.2022 roku;
2/ „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” (żłobki nr 2, 3 i 6) – projekt trwa do 31.03.2022 roku.
We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami. Pierwszeństwo uzyskują też dzieci z niepełnosprawnością.
Zasady rekrutacji, formularze itp. dostępne są na stronie internetowej ZŻM w Szczecinie w zakładce dotyczącej danego projektu.
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o zakończeniu rekrutacji i realizacji projektu RPO WZ 2014-2020 „Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)” z dniem 31.12.2021 roku. Nowo utworzone miejsca są obecnie włączone do systemu miejsc żłobkowych prowadzonych w ramach Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________KOMUNIKAT z dnia 15.06.2021r. dotyczący rekrutacji do PROJEKTU RPO WZ 2014-2020Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”.
Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o rekrutacji do projektu
„Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” (żłobki nr 2, 3 i 6)
informujemy, iż w roku 2021 trwa rekrutacja na wolne miejsca. Większa pula wolnych miejsc będzie dostępna od 01.09.2021 roku.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie https://zespolzlobkow.szczecin.pl/ w zakładce „Projekty UE”/Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6.
Wsparcie mogą uzyskać rodzice/prawni opiekunowie dzieci do lat 3 zamieszkujący Miasto Szczecin, którzy należą do jednej z poniższych grup:
1/ są osobami niepracującymi (bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), w tym przebywającymi na urlopach wychowawczych,
lub
2/ są osobami pracującymi, którzy aktualnie (w czasie rekrutacji oraz do dnia podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem) przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich.
Podstawowym wymogiem związanym z udziałem w projekcie jest podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka. W przypadku pierwszej grupy osób (osoby niepracujące, w tym przebywające na urlopach wychowawczych) uczestnik ma 3 miesiące na podjęcie zatrudnienia. W przypadku drugiej grupy osób (osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich) uczestnik musi wrócić do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku. 
We wszystkich projektach RPO obowiązuje pierwszeństwo przyjęcia do projektu dla osób (rodziców/opiekunów) z niepełnosprawnościami.
Osoby spełniające kryteria rekrutacyjne będą zaproszone na spotkania informacyjne, które są planowane w dniach 18.08.2021 - żłobek nr 3, 19.08.2021 - żłobek nr 2, 23.08.2021-  żłobek nr 6 (dokładna data i godzina zostanie podana w zaproszeniu).

 

KOMUNIKAT z dnia 07.07.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z PEŁNYM WZNOWIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 13.07.2020R.
 

Poniższy komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)

2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)

3/ Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7)

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w związku z decyzją władz państwowych o możliwości otwarcia  placówek opieki nad dziećmi do lat 3 informuje, że:

1/ pełne grupy dzieci w ramach ww. projektów RPO WZ zostaną objęte opieką od dnia 13.07.2020 roku w wymaganym reżimie sanitarnym;

2/ wznowienie opieki oznacza jednoczesne wznowienie pobierania opłat w ramach tzw. wkładu własnego (dotyczy projektów nr 1 i nr 3). Wysokość opłat i termin ich wnoszenia zostanie przekazany w pierwszym dniu opieki (13.07.2020). W razie konieczności, zawierane będą stosowne aneksy do zawartych umów. Wniesienie opłaty jest warunkiem kontynuacji udziału w projekcie;

3/ na dzień wznowienia opieki uczestnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o statusie na rynku pracy: osoba pracująca/osoba niepracująca. Osoby pracujące powinny dostarczyć do dnia 17.07.2020 stosowne zaświadczenie od pracodawcy. Osobom niepracującym zostanie wyznaczony nowy termin na podjęcie zatrudnienia;

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl lub telefonicznie:

Żłobek nr 2: 504 433 091

Żłobek nr 3: 500 871 957

Żłobek nr 4: 506 924 075

Żłobek nr 5: 513 041 543

Żłobek nr 6: 515 806 802

Żłobek nr 7: 787 291967

Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazane: GRUPA RPO W ŻŁOBKU NR…., IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

KOMUNIKAT z dnia 13.05.2020R. DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020
W ZWIĄZKU Z CZĘŚCIOWYM  WZNOWIENIEM OPIEKI W ŻŁOBKACH OD DNIA 18.05.2020R.

Poniższy komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)

2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)

3/ Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7)

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w związku z decyzją władz państwowych o możliwości otwarcia  placówek opieki nad dziećmi do lat 3 informuje, że:

1/ grupy dzieci w ramach ww. projektów RPO WZ zostaną objęte opieką od dnia 18.05.2020 roku
w wymaganym reżimie sanitarnym;

2/ postawione przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) wymogi pozwalają na przyjęcie do żłobków ograniczoną liczbę dzieci;

3/ uczestnik zainteresowany wznowieniem opieki w aktualnych warunkach jest zobowiązany do wypełnienia, podpisania i przesłania wniosku o przyjęcie do żłobka - w stanie epidemii na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl z zaznaczeniem w tytule maila „GRUPA RPO żłobek nr ….”

Link do wniosku: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-%C5%BC%C5%82obka-w-stanie-epidemii-1.pdf

3/ w razie większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc w wymaganym reżimie sanitarnym,
w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci osób pracujących w specyficznych dla walki
z koronawirusem branżach (służba zdrowia, policja, straż, wojsko, służby sanitarne, pracownicy sfery społecznej, służby miejskie itp.), w drugiej kolejności osoby aktualnie pracujące.  Możliwość wznowienia opieki nad dziećmi osób niepracujących będzie możliwa w miarę wolnych miejsc;

4/ bezpośrednio po opublikowaniu niniejszego komunikatu, dyrektorzy poszczególnych żłobków będą się kontaktować z uczestnikami projektów telefonicznie na podany podczas rekrutacji nr telefonu.
 W razie braku takiego kontaktu prosimy o kontakt ze strony rodzica na podany niżej nr telefonu właściwego żłobka;

5/ zgodnie z wytycznymi GIS w żłobku prowadzona będzie wyłącznie opieka bez zajęć dodatkowych wynikających z projektów RPO;

6/ w razie wznowienia opieki będą wymagane opłaty w ramach tzw. wkładu własnego (dotyczy projektów nr 1 i nr 3). Wysokość opłat i termin ich wnoszenia zostanie przekazany w pierwszym dniu opieki. W razie konieczności zawierane będą stosowne aneksy do zawartych umów;

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl lub telefonicznie:

Żłobek nr 2: 504 433 091

Żłobek nr 3: 500 871 957

Żłobek nr 4: 506 924 075

Żłobek nr 5: 513 041 543

Żłobek nr 6: 515 806 802

Żłobek nr 7: 787 291967

Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazane: GRUPA RPO W ŻŁOBKU NR…., IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.

O wszelkich zmianach w realizacji projektów będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie. Prosimy o śledzenie informacji na bieżąco.

_______________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia 27.04.2020 DOTYCZĄCY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW RPO WZ 2014-2020 W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII WYWOŁANEJ KORONAWIRUSEM COVID 19.

Poniższy komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych (żłobki nr 2, 3 i 6)

2/ Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie (żłobek nr 4)

3/ Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina (żłobki nr 3, 5 i 7)

Gmina Miasto Szczecin/Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie w związku z trwającym stanem epidemii i decyzją władz państwowych o zamknięciu placówek opieki nad dziećmi do lat 3 informuje, że:

1/ w związku z decyzją władz państwowych o przedłużeniu zamknięcia żłobków do dnia 24 maja 2020 r. – zawieszone zostają opłaty z tytułu wkładu własnego za miesiąc maj 2020. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w sprawie zasad ponownego uruchomienia żłobków;

2/ jeżeli w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii ( i w związku z tym stanem) do dnia ponownego uruchomienia żłobków:

- uczestnik utraci pracę;

- uczestnik nie podejmie pracy w okresie wymaganym umową udziału w projekcie;

- uczestnik skorzysta z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego,

- wystąpią inne okoliczności wpływające na zawartą umowę udziału w projekcie,

TO W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA TEJ SYTUACJI DO REALIZATORA (Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie) NIE TRACĄ PAŃSTWO STATUSU UCZESTNIKA PROJEKTU, A MIEJSCE W ŻŁOBKU JEST ZACHOWANE DLA DZIECKA.

Z uwagi na wymogi realizacji projektów każdy przypadek będzie rozpatrzony indywidualnie, a następnie będą zawierane stosowne aneksy wprowadzające zmiany w dotychczasowych umowach. Aneksy będą zawierane z chwilą ponownego uruchomienia żłobków. Podstawą do ich zawierania będą oświadczenia, zaświadczenia od pracodawcy itp. wskazujące na przyczynę zmiany umowy udziału w projekcie;

3/ w związku z powyższym, w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji prosimy o informacje mailowe na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

4/ Wszelkie zmiany dotyczące statusu uczestników ( w tym podjecie zatrudnienia/utrata zatrudnienia) - prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl ;

5/ Na czas zamknięcia żłobków zostaje wstrzymany obowiązek comiesięcznego dostarczania zaświadczeń o zatrudnieniu;

Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazanie IMIENIA I NAZWISKA, IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA oraz numeru żłobka.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres:  biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

O wszelkich zmianach w realizacji projektów będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

___________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia 26.03.2020r. dotyczący projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020. Komunikat dotyczy uczestników projektów:

1/ ”Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina” (Żłobki nr 3, 5 i 7)

2/ „Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie” (Żłobek nr 4)

3/ „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” (Żłobki nr 2, 3 i 6)

  1. Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż w związku ze stanem epidemii i decyzją władz państwowych o zamknięciu żłobków zawieszone zostają opłaty za miesiąc kwiecień 2020 roku wnoszone przez rodziców/opiekunów w ramach tzw. wkładu własnego (dotyczy projektów nr 1 i 3).

  2. Wszelkie zmiany dotyczące statusu uczestników (podjecie zatrudnienia/utrata zatrudnienia - prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl (dotyczy wszystkich projektów).

  3. Uczestnicy, na których ciąży obowiązek podjęcia zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy od podpisania umowy udziału w projekcie, a jeszcze tego obowiązku nie wypełnili - w przypadku braku możliwości wypełnienia tego obowiązku z uwagi na obecną sytuację epidemii prosimy o informację mailową na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl (dotyczy wszystkich projektów).

  4. Na czas zamknięcia żłobków zostaje wstrzymany obowiązek comiesięcznego dostarczania zaświadczeń o zatrudnieniu (obowiązek ten jest utrzymany w przypadku podjęcia zatrudnienia lub jego utraty – jednak wszelkie informacje/ zaświadczenia prosimy przesyłać wyłącznie mailowo na adres biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl )

UWAGA! Wysyłając wiadomość mailową prosimy o wskazanie IMIENIA I NAZWISKA, IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA oraz numeru żłobka.

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektów prosimy kierować mailowo na adres: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

O wszelkich zmianach w realizacji projektów będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

___________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT – WYNIKI REKRUTACJI

DO PROJEKTU pn.: Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

Realizator Projektu – Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje o wyłonieniu kandydatów do projektu według kolejności otrzymanych punktów w procedurze rekrutacyjnej oraz o liście rezerwowej.

Opieka nad dziećmi w Publicznych Żłobkach nr 2, 3 i 6 rozpocznie się od 3 lutego 2020r. (poniedziałek).

W dniu 24 stycznia 2020r. (piątek) odbędą się w siedzibie poszczególnych żłobków obowiązkowe spotkania z kandydatami do projektu według następującego harmonogramu:

1/ Żłobek nr 2 ul. K. Napierskiego 6c – godz. 12:00

2/ Żłobek nr 3 ul. Włościańska 3 – godz. 13:00

3/ Żłobek nr 6 ul. Mazowiecka 11/12 – godz. 11:00

Spotkanie jest obowiązkowe jedynie dla osób z listy zasadniczej. Informacje o zakwalifikowaniu do projektu można uzyskać bezpośrednio u Dyrektorów żłobka w siedzibie danego żłobka. Kandydat do projektu może również sprawdzić swój status w elektronicznym systemie naborowym (informacja o wstępnym przyjęciu do żłobka). Nieobecność na spotkaniu może spowodować przesunięcie kandydata na listę rezerwową.

Zgodnie z Wytycznymi EFS, Regulaminem konkursu i Regulaminem rekrutacji, o przystąpieniu do projektu decyduje status rodzica/opiekuna prawnego na dzień przystąpienia do projektu, tj. na dzień 03 lutego 2020 r. W związku z powyższym komisja rekrutacyjna odbędzie wyżej wymienione spotkania z kandydatami do projektu w celu ustalenia warunków potwierdzających kwalifikowalność kandydata na dzień przystąpienia do projektu, omówione zostaną zasady podpisania umowy uczestnictwa i zasad pobytu dziecka w żłobku. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie na dzień 03.02.2020r. statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 04.02.2020 do najpóźniej końca kwietnia 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich tj. w dniu 03.02.2020r.

W miarę zwalniania miejsc, uruchamiana będzie lista rezerwowa. Osoba, która zostanie umieszczona na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w projekcie pod warunkiem potwierdzenia swojej kwalifikowalności na dzień przystąpienia do projektu, co nastąpi w odrębnej procedurze.  

Lista kandydatów do projektu oraz lista rezerwowa znajdują się w poszczególnych żłobkach.  W celu potwierdzenia otrzymania miejsca prosimy o kontakt z Dyrektorem danego żłobka.

____________________________________________________________________________________________________________
KOMUNIKAT z dnia  10.01.2020r. dotyczący  rekrutacji do projektu pt. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych
 
Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” do Żłobków nr 2 (ul. K. Napierskiego 6c) i nr 3 (ul. Włościańska 3). Informacje i niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na naszej stronie.

__________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT z dnia  02.12.2019r. dotyczący  rekrutacji do projektu pt. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”:

Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie informuje, iż data rozpoczęcia opieki nad dziećmi w ramach nowych miejsc w żłobkach nr 2, 3 i 6 została określona na 03.02.2020 roku. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków w zakładce „Projekty UE”/ Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6”.  Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych trwać będzie od dnia 02.12.2019r. do dnia 09.01.2020r. do godz. 14:00. Dokumenty przyjmowane będą w godzinach 9:00 – 14:00 w:

1/ Żłobku nr 2 ul. K. Napierskiego 6c

2/ Żłobku nr 3, ul. Włościańska 3

3/ Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka 11/12

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawą do przyjęcia do projektu jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych i uzyskana liczba punktów.

Informacja o przyjęciu do projektu zostanie udostępniona do dnia 17.01.2020r. W dniach 23-24.01.2020 odbędą się spotkania z osobami wstępnie zakwalifikowanymi do projektu. Przypominamy, iż warunkiem przyjęcia do projektu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych), a następnie podjęcie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (od 04.02.2020 do najpóźniej końca kwietnia 2020) lub powrót do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w żłobku w przypadku osób przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich (03.02.2020).

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu mają rodzice / prawni opiekunowie z niepełnosprawnościami.

Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami należy być zarejestrowanym w elektronicznym systemie naborowym do żłobków miejskich Szczecina. Rodzice wcześniej zarejestrowani do innych żłobków niż żłobki objęte projektem NIE DOKONUJĄ ŻADNYCH ZMIAN W SYSTEMIE NABOROWYM. Na etapie rekrutacji rodzice nie wypełniają umowy uczestnictwa, ani karty informacyjnej o dziecku ani oświadczenia o szczepieniach. Dokumenty te będą wymagane przy podpisywaniu umowy. Dalsze informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie http://zespolzlobkow.szczecin.pl w zakładce „Projekty UE”/Projekt Żłobki nr 2, 3 i 6.

 

Harmonogram wsparcia w projekcie „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych"

Lp. Nazwa udzielonego wsparcia Miejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali) Data odbywania danego wsparcia Godziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcie liczba uczestników Uwagi
1. opieka nad dziećmi do lat 3

1) Żłobek nr 2 przy ul. K. Napierskiego 6c
2) Żłobek nr 3 przy ul. Włościańskiej 3
3) Żłobek nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12

03.02.2020 - 31.01.2022 Żłobek nr 2 - 6:00 -17:00
żłobek nr 3 - 06:00 - 20:00
żłobek nr 6 - 06:00-17:00
96 rekrutacja od XII 2019

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie

w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

pt. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”

uruchomi w drugiej połowie 2019 roku 96 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy minimum 96 osobom (bezrobotnym/biernym zawodowo, pracującym) z terenu Gminy Miasto Szczecin, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Nowe miejsca w ramach projektu zostaną uruchomione w Żłobku nr 2 (ul. K. Napierskiego 6c), Żłobku nr 3 (ul. Włościańska 3) i Żłobku nr 6 (ul. Mazowiecka 11/12). W sumie planowane jest uruchomienie 96 nowych miejsc dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą mieć rodzice/opiekunowie z niepełnosprawnościami oraz rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. Warunkiem udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia/powrót do pracy przez uczestnika projektu.

Wartość projektu: 5 087 687,40 zł

Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich i Budżetu Państwa): 4 828 487,40zł.

Informacje o rekrutacji rodziców/prawnych opiekunów zostaną podane na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w połowie 2019 roku. 

GMINA MIASTO SZCZECIN/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH w Szczecinie

w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

pt. „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”

uruchomi w drugiej połowie 2019 roku 96 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

Głównym celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy minimum 96 osobom (bezrobotnym/biernym zawodowo, pracującym) z terenu Gminy Miasto Szczecin, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych. Nowe miejsca w ramach projektu zostaną uruchomione w Żłobku nr 2 (ul. K. Napierskiego 6c), Żłobku nr 3 (ul. Włościańska 3) i Żłobku nr 6 (ul. Mazowiecka 11/12). W sumie planowane jest uruchomienie 96 nowych miejsc dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą mieć rodzice/opiekunowie z niepełnosprawnościami oraz rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. Warunkiem udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia/powrót do pracy przez uczestnika projektu.

Wartość projektu: 5 087 687,40 zł

Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich i Budżetu Państwa): 4 828 487,40zł.

Informacje o rekrutacji rodziców/prawnych opiekunów zostaną podane na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w połowie 2019 roku. 
Projekt  „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia
ról rodzinnych i zawodowych” jest dofinansowany z budżetu państwa.
Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu: budżet państwa.
Nazwę zadania: „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”
Wartość dofinansowania z budżetu państwa:  503 953,11 zł
Całkowita wartość zadania:  5 087 687,40 zł
Realizacja projektu umożliwi powrót na rynek pracy minimum 96 osobom (bezrobotnym/biernym zawodowo, pracującym) z terenu Gminy Miasto Szczecin, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - poprzez objęcie ich dzieci opieką żłobkową w okresie 02.2020-01.2022 (24 m-ce).